Patrick Henry phát biểu trước Thị dân viện phản đối Đạo luật Tem thuế năm 1765


Bức họa năm 1851 miêu tả bài phát biểu của Patrick Henry trước Thị dân viện phản đối Đạo luật Tem thuế năm 1765.

Tags: picture

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục