"Church is out" nghĩa là gì?

Photo by Travis Walser

"Church is out" = tan lễ (nhà thờ) rồi -> nghĩa là "tan rồi/hết rồi" (tiệc tan, sự kiện chấm dứt).

Ví dụ
When the church is out, we'll take a walk and take some coffee.

Oh no, church is out! It's too late now, you should go home and take a rest.

The church is out, so everything is arduous (gay go, gian khổ) and annoying again.

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục