Một cuốn sách nữa về Trump: Sự tỉnh ngộ muộn màng của một nhà báo kỳ cựu

nguồn: New York Times,

biên dịch: Minh Thu,


In Another Trump Book, a Journalist’s Belated Awareness Steals the Show

 

Một cuốn sách nữa về Trump: Sự tỉnh ngộ muộn màng của một nhà báo kỳ cựu

 

 


 

By the looks of his formidable résumé, the veteran Beltway journalist Jonathan Karl shouldn’t startle all that easily.

 

Với bản lý lịch hoành tráng của mình, nhà báo dày dạn như Jonathan Karl lẽ ra không nên dễ dàng giật mình như vậy.

 

 

 

“Karl has covered every major beat in Washington, D.C., including the White House, Capitol Hill, the Pentagon and the State Department,” his author bio notes, “and has reported from the White House under four presidents and 14 press secretaries.”

 

“Karl đã bao quát mọi trọng điểm ở Washington, D.C., gồm Nhà Trắng, Đồi Capitol, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao,” dòng tiểu sử tác giả ghi, “và đã đưa tin từ Nhà Trắng dưới thời bốn tổng thống và 14 thư ký báo chí.”

 

 

 

Until recently he was the chief White House correspondent for ABC News — a perch that placed him, as he put it in the title of his previous book, “Front Row at the Trump Show.”

 

Gần đây nhất, ông là phóng viên chính phụ trách đưa tin từ Nhà Trắng của ABC News một vị thế đã đặt ông, như ông đặt tiêu đề cho cuốn sách trước đó của mình, “Front Row at Trump Show”. [Hàng ghế đầu trong xô diễn của Trump]

 

 

 

Yet in his new book, “Betrayal: The Final Act of the Trump Show,” Karl comes across as almost poignantly ingenuous and polite to a fault, repeatedly flummoxed by what he saw in the last year of the Trump administration.

 

Tuy nhiên, trong cuốn sách mới “Betrayal: The Final Act of the Trump Show” [Sự phản bội: Màn trình diễn cuối của Trump] Karl lại tỏ ra ngây thơ đến đáng thương và lịch sự đến đáng bực, nhiều lần bối rối trước những gì ông đã thấy trong năm cuối cùng của chính quyền Trump.

 

 

 

“Front Row,” which had the unfortunate timing of being published in March 2020, before the consequences of Trump’s governance were fully laid bare, began with a solemn tribute to “objectivity and balance” and a complaint that “the mainstream media coverage of Donald Trump is relentlessly and exhaustively negative.”

 

Front Row không may ra mắt vào tháng 3 năm 2020, trước khi những hậu quả trong thời gian nắm quyền của Trump bị phơi bày hoàn toàn. Cuốn sách bắt đầu bằng một lời tôn vinh trang trọng dành cho “tính khách quan và sự cân bằng” và một lời phàn nàn rằng “các phương tiện truyền thông chính thống cứ bất chấp và không ngừng đưa tin tiêu cực về Donald Trump."

 

 

 

Just a year-and-a-half later, after 750,000 American Covid deaths and an attack on the Capitol, Karl allows that the “Trump show” may have in fact been more sinister than mere theatrics after all.

 

Chỉ một năm rưỡi sau đó, sau cái chết của 750.000 người Mỹ Covid và một cuộc tấn công vào Điện Capitol, Karl mới cho rằng “màn trình diễn của Trump” thực tế có thể còn tai hại hơn những tấn kịch lố bịch đơn thuần.

 

 

 

“I have never wavered from my belief that journalists are not the opposition party and should not act like we are,” Karl maintains in “Betrayal.”

 

“Tôi có một niềm tin chưa bao giờ lay chuyển rằng các nhà báo không phải là phe đối lập và không nên hành động như những người đối lập,” Karl khẳng định trong cuốn Betrayal.

 

 

 

“But the first obligation of a journalist is to pursue truth and accuracy.

 

“Nhưng nghĩa vụ đầu tiên của một nhà báo là theo đuổi sự thật và sự chính xác.

 

 

 

And the simple truth about the last year of the Trump presidency is that his lies turned deadly and shook the foundations of our democracy.”

 

Và sự thật đơn giản về năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump là: sự dối trá của ông ta đã gây chết người và làm lung lay nền tảng của nền dân chủ của chúng ta”.

 

 

 

“Betrayal” is presented as an inside look at what happened in the last months of the Trump White House, beginning on Feb. 10, 2020.

 

Betrayal một cái nhìn từ bên trong đối với những gì đã xảy ra tại Nhà Trắng trong những tháng cuối cùng của Trump ở đây, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2020.

 

 

 

At the time, news about a novel coronavirus in China was percolating throughout the United States, but staffers in the White House seemed more immediately threatened by Johnny McEntee, a 29-year-old former college quarterback who went from carrying President Trump’s bags to becoming the director of the Presidential Personnel Office — “responsible for the hiring and firing of more than 4,000 political appointees across the federal government.”

 

Thời điểm đó, tin tức về một loại coronavirus mới ở Trung Quốc đang lan tràn khắp nước Mỹ, nhưng Johnny McEntee mới là kẻ khiến các nhân viên trong Nhà Trắng sợ hãi ngay lập tức. McEntee 29 tuổi, một cựu hậu vệ trong đội bóng bầu dục của trường đại học, từ người xách túi cho Tổng thống Trump đã trở thành Giám đốc phòng Nhân sự Tổng thống "chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng và sa thải hơn 4.000 nhân viên trong chính phủ liên bang."

 

 

 

McEntee saw it as his duty to purge from the executive branch anyone deemed insufficiently loyal to the president; less than a year later, on Jan. 1, McEntee would send a text message to Mike Pence’s chief of staff insisting that the vice president had the authority to overturn the results of the November election.

 

McEntee coi nhiệm vụ của mình là thanh trừng khỏi cơ quan hành pháp này bất kỳ ai có vẻ không đủ trung thành với tổng thống. Chưa đầy một năm sau, ngày 1 tháng 1, McEntee sẽ gửi một tin nhắn cho chánh văn phòng của Mike Pence nhấn mạnh rằng phó tổng thống có quyền lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tháng 11.

 

 

 

He pointed speciously to an episode involving Thomas Jefferson as an example.

 

Anh ta còn đặc biệt dẫn ra một sự kiện liên quan đến Thomas Jefferson làm ví dụ.

 

 

 

The full (and absurd) text of the memo is one of several scoops Karl offers in this book, along with another memo from McEntee’s office, sent less than a month before the election, outlining why Defense Secretary Mark Esper should be fired.

 

Nội dung đầy đủ (và vô lý) của tin nhắn đó là một trong số những điều mà Karl đưa ra trong cuốn sách này, cùng với một tin nhắn khác từ văn phòng của McEntee, được gửi chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử, nêu lý do sao Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nên bị sa thải.

 

 

 

(Esper’s supposed transgressions included focusing the department on Russia and “actively pushing for ‘diversity and inclusion.’”)

 

(Những vi phạm bị đổ cho Esper bao gồm: khiến bộ Quốc phòng quá tập trung vào Nga, và “tích cực thúc đẩysự đa dạng và hòa nhập.’”)

 

 

 

Karl also says that Trump threatened to create his own political party, backing down only when Ronna McDaniel, the chairwoman of the Republican National Committee, countered by threatening to give away the valuable email list of his 40 million supporters for free — “effectively making it impossible for Trump to make money by renting it out.”

 

Karl cũng nói rằng Trump sẽ thành lập đảng chính trị của riêng mìnhchỉ lùi bước khi Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa, phản đối bằng cách đe dọa tiết lộ danh sách email của 40 triệu người ủng hộ ông "điều này khiến Trump không thể bán nó lấy tiền được nữa.

 

 

 

McDaniel and Trump have since denied any such standoff — Trump even denied it to Karl’s face, in one of the last interviews he granted for “Betrayal.”

 

McDaniel và Trump phủ nhận không có xung đột nào như vậy Trump thậm chí còn phủ nhận điều đó trước mặt Karl, vào một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng Karl đưa vào cuốn Betrayal.

 

 

 

During the same interview, Trump reminisced about the speech he gave on Jan. 6, 2021, shortly before the attack on the Capitol, calling it “a very beautiful time with extremely loving and friendly people.”

 

Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Trump khiến chúng ta nhớ tới bài phát biểu hôm ngày 6 tháng 1 năm 2021, ngay trước cuộc tấn công vào Điện Capitol, gọi đó là “khoảng thời gian rất đẹp với những con người vô cùng yêu thương và thân thiện”.

 

 

 

Karl, at least inwardly, was aghast.

 

Karl, ít nhất là trong nội tâm, đã rất kinh hoàng.

 

 

 

“I was taken aback by how fondly he remembers a day I will always remember as one of the darkest I have ever witnessed,” he writes, adding that Trump seemed to justify the death threats made against his own vice president.

 

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi ông ta có thể vui vẻ như thế khi nhớ về một ngày mà với tôi nó sẽ luôn là một trong những ngày đen tối nhất mà tôi từng chứng kiến,” Karrl viết và nói thêm rằng Trump dường như đang biện minh cho những lời đe dọa giết phó tổng thống của mình.

 

 

 

“It boggled my mind,” Karl says.

 

Karl nói: “Nó làm tôi choáng váng.

 

 

 

It did?

 

Thế ư?

 

 

 

The author’s expressions of surprise are so frequent and over-the-top that they are perhaps the most surprising parts of this book.

 

Tác giả ngạc nhiên quá thường xuyên và quá mức độ đến nỗi chúng có lẽ là phần đáng ngạc nhiên nhất của cuốn sách này.

 

 

 

“Betrayal” is less insightful about the Trump White House and more revealing of Karl’s own gradual, extremely belated awareness that something in the White House might in fact be awry.

 

"Betrayal" ít thể hiện được những cái nhìn sâu sắc về Nhà Trắng thời Trump tiết lộ nhiều hơn về sự tỉnh ngộ chậm chạp, cực kỳ muộn màng của chính Karl rằng có một điều gì đó thực sự tồi tệ đang xảy ra trong Nhà Trắng.

 

 

 

Events strike him as “wacky,” “crazy,” “nuts.”

 

Những điều mà ông coi là “lập dị”, “điên rồ”, “dở hơi”.

 

 

 

He delves into the outlandish conspiracy theories around the presidential election, earnestly explaining why each of them is wrong.

 

Ông đào sâu vào các lý thuyết âm mưu kỳ lạ xung quanh cuộc bầu cử tổng thống, nghiêm túc giải thích sao mỗi người trong số họ đều sai.

 

 

 

He scores a number of on-the-record interviews with Trumpworld insiders — nearly all of whom insist that even as they publicly sided with Trump, they were bravely telling the president some very tough truths in private.

 

Ông đã sắp xếp một loạt phỏng vấn được ghi âm đàng hoàng với những người trong cuộc của ‘thế giới Trump’ — gần như tất cả đều khẳng định rằng ngay cả khi họ công khai đứng về phía Trump, họ vẫn dũng khí để nói riêng với ngài tổng thống một số sự thật khó nói.

 

 

 

Karl recalls Sept. 10, 2020, as a turning point for him: the day he asked “the most forcefully confrontational question I had ever asked of a president — or any other political leader.”

 

Karl nhớ lại ngày 10 tháng 9 năm 2020, một bước ngoặt đối với ông: ngày ông đưa ra “câu hỏi thể hiện tính thách thức mạnh mẽ nhất mà tôi từng hỏi về một tổng thống hay bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị nào khác”.

 

 

 

By that point Trump had been playing down the pandemic for half a year, insisting the coronavirus “affects virtually no one.”

 

Thời điểm đó, Trump đã phớt lờ và coi thường đại dịch trong nửa năm, nhấn mạnh rằng coronavirus "hầu như không ảnh hưởng đến ai."

 

 

 

Karl, who until that moment had “cringed” when he heard other reporters use the word “lie,” was sitting in his front-row seat at a briefing and moved to press Trump:

 

Karl, người vào lúc đó đã "co rúm người lại" khi nghe các phóng viên khác dùng từ "nói dối", vẫn đang ngồi ở hàng ghế đầu trong buổi họp báo ấy, đã chuyển sang dồn ép Trump:

 

 

 

“Why did you lie to the American people, and why should we trust anything you have to say now?”

 

" sao ngài lại nói dối người dân Mỹ, và sao chúng tôi phải tin tưởng vào những điều ngài đang nói?"

 

 

 

The House investigation.

 

Hạ viện bắt đầu điều tra.

 

 

 

A select committee is scrutinizing the causes of the Jan. 6 riot at the U.S. Capitol, which occurred as Congress met to formalize Joe Biden’s election victory amid various efforts to overturn the results.

 

Một ủy ban tiến hành xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân của cuộc bạo động xảy ra ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, khi Quốc hội nhóm họp để kết luận chính thức chiến thắng của Joe Biden trong bối cảnh phe thất bại đã bỏ ra nhiều nỗ lực nhằm lật ngược kết quả.

 

 

 

Here are some people being examined by the panel:

 

Dưới đây là một số người được ủy ban điều tra:

 

 

 

Donald Trump.

 

Donald Trump.

 

 

 

The former president’s movement and communications on Jan. 6 appear to be a focus of the inquiry.

 

Lịch trình di chuyển và việc trao đổi thông tin của vị cựu tổng thống vào ngày 6 tháng 1 dường như là trọng tâm của cuộc điều tra.

 

 

 

But Mr. Trump has attempted to shield his records, invoking executive privilege.

 

Nhưng ông Trump đã cố gắng che giấu hồ sơ của mình, viện dẫn đặc quyền hành pháp.

 

 

 

The dispute is making its way through the courts.

 

Tranh chấp đang được giải quyết tại tòa.

 

 

 

Mike Pence.

 

Mike Pence.

 

 

 

The former vice president could be a key witness as the committee focuses on Mr. Trump’s responsibility for the riot and considers criminal referrals, but Mr. Pence reportedly has not decided whether to cooperate.

 

Cựu phó tổng thống có thể là nhân chứng quan trọng khi ủy ban tập trung vào trách nhiệm của ông Trump đối với cuộc bạo loạn và ủy ban đang cân nhắc việc đề nghị truy tố, nhưng ông Pence được cho là chưa quyết định có hợp tác hay không.

 

 

 

Mark Meadows.

 

Mark Meadows.

 

 

 

Mr. Trump’s chief of staff, who initially provided the panel with a trove of documents that showed the extent of his role in the efforts to overturn the election, is now refusing to cooperate.

 

Chánh văn phòng của ông Trump, người ban đầu cung cấp cho ban hội thẩm một loạt tài liệu cho thấy mức độ vai trò của ông trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử, hiện từ chối hợp tác.

 

 

 

The House voted to recommend holding Mr. Meadows in criminal contempt of Congress.

 

Hạ viện đã bỏ phiếu đề nghị ấn định Meadows tội coi thường quốc hội.

 

 

 

Scott Perry and Jim Jordan.

 

Scott Perry và Jim Jordan.

 

 

 

The Republican representatives of Pennsylvania and Ohio are among a group of G.O.P. congressmen who were deeply involved in efforts to overturn the election.

 

Nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Pennsylvania và Ohio nằm trong nhóm các nghị sĩ liên đới rất sâu vào nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử.

 

 

 

Both Mr. Perry and Mr. Jordan have refused to cooperate with the panel.

 

Cả Perry và Jordan đều từ chối hợp tác với ban hội thẩm.

 

 

 

Fox News anchors.

 

Các phát thanh viên của Fox News.

 

 

 

​​Texts between Sean Hannity and Trump officials in the days surrounding the riot illustrate the host’s unusually elevated role as an outside adviser.

 

Các tin nhắn giữa Sean Hannity và các quan chức của Trump trong những ngày trước và sau cuộc bạo động cho thấy người dẫn chương trình quen thuộc đã được nâng tầm thành một cố vấn từ xa.

 

 

 

Mr. Hannity, along with Laura Ingraham and Brian Kilmeade, also texted Mr. Meadows as the riot unfolded.

 

Hannity, cùng với Laura Ingraham và Brian Kilmeade, cũng đã nhắn tin cho Meadows khi bạo loạn diễn ra.

 

 

 

Steve Bannon.

 

Steve Bannon.

 

 

 

The former Trump aide has been charged with contempt of Congress for refusing to comply with a subpoena, claiming protection under executive privilege even though he was an outside adviser.

 

Cựu trợ lý của Trump đã bị buộc tội coi thường Quốc hội vì từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa, tuyên bố được bảo vệ theo đặc quyền hành pháp mặc dù ông ta chỉ là cố vấn thuê ngoài.

 

 

 

His trial is scheduled for next summer.

 

Phiên tòa được lùi lịch đến mùa hè năm sau.

 

 

 

Michael Flynn.

 

Michael Flynn.

 

 

 

Mr. Trump’s former national security adviser attended an Oval Office meeting on Dec. 18 in which participants discussed seizing voting machines and invoking certain national security emergency powers.

 

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã tham dự một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào 18 tháng 12, trong đó những người tham gia thảo luận về việc thu giữ máy bỏ phiếu và yêu cầu một số quyền hạn khẩn cấp về an ninh quốc gia.

 

 

 

Mr. Flynn has filed a lawsuit to block the panel’s subpoenas.

 

Ông Flynn đã đệ đơn kiện để chặn trát đòi hầu tòa của ban hội thẩm.

 

 

 

Phil Waldron.

 

Phil Waldron.

 

 

 

The retired Army colonel has been under scrutiny since a 38-page PowerPoint document he circulated on Capitol Hill was turned over to the panel by Mr. Meadows.

 

Vị đại tá quân đội đã nghỉ hưu này đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi một file PowerPoint dài 38 trang mà ông này cho lưu hành nội bộ trong Đồi Capitol được Meadows chuyển cho ủy ban điều tra.

 

 

 

The document contained extreme plans to overturn the election.

 

Tài liệu này có các kế hoạch cực đoan nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử.

 

 

 

Jeffrey Clark.

 

Jeffrey Clark.

 

 

 

The little-known official repeatedly pushed his colleagues at the Justice Department to help Mr. Trump undo his loss.

 

Vị quan chức ít tên tuổi này liên tục thúc ép các đồng nghiệp của mình tại Bộ Tư pháp để giúp Trump gỡ lại thất bại.

 

 

 

The panel has recommended that Mr. Clark be held in criminal contempt of Congress for refusing to cooperate.

 

Ủy ban đề xuất định tội Clark tội coi thường Quốc hội hành động từ chối hợp tác.

 

 

 

John Eastman.

 

John Eastman.

 

 

 

The lawyer has been the subject of intense scrutiny since writing a memo that laid out how Mr. Trump could stay in power.

 

Vị luật sư cũng trở thành đối tượng bị giám sát chặt chẽ vì đã  viết một kế hoạch trình bày cách thức để Trump giữ được ghế tổng thống.

 

 

 

Mr. Eastman was present at a meeting of Trump allies at the Willard Hotel that has become a prime focus of the panel.

 

Eastman đã có mặt tại cuộc họp các đồng minh của Trump tại khách sạn Willard, nơi đã trở thành điểm ngắm bắn của ủy ban điều tra.

 

 

 

It was a good question, though it simply got turned, like so many exchanges during those briefings, into more Trump theater, with the president scowling and calling Karl “a disgrace to the ABC television network.”

 

Câu hỏi trên của Karl là một câu hỏi hay, mặc dù giống như nhiều màn hỏi đáp khác trong rất nhiều cuộc họp báo khác, nó đã biến thành một màn hề trong rạp hát của Trump, với việc tổng thống cau có và gọi Karl là "một sự ô nhục đối với mạng truyền hình ABC."

 

 

 

You also wonder how Karl, who mentions in his previous book that George W. Bush took the country to war with Iraq under false pretenses, had spent two decades covering politics without asking anything so “forcefully confrontational” before.

 

Bạn cũng sẽ phải tự hỏi làm thế nào Karl, người đã đề cập trong cuốn sách trước của mình rằng George W. Bush đã đẩy đất nước vào cuộc chiến với Iraq bằng một lý do giả tạo, người phóng viên đã đưa tin về chính trị trong suốt hai thập kỷ lại không hỏi bất kỳ điều gì mang tính "thách thức mạnh mẽ" trước đó.

 

 

 

“Front Row” includes a conversation in which Karl informed Trump that calling the press “the enemy of the people” was perhaps dangerous:

 

Trong cuốn Front Row còn có một cuộc đối thoại trong đó Karl nói với Trump rằng việc gọi báo chí là "kẻ thù của nhân dân" có lẽ là điều nguy hiểm:

 

 

 

“‘Some sick person might take your words to heart,’ I told him.

 

Tôi nói với ông ấy: “'Một số kẻ bệnh hoạn có thể sẽ nhớ đến lời này của ông đấy, thưa Tổng thống.

 

 

 

‘I hope people take my words to heart,’ he said, missing the point that I was warning of possible violence against journalists.”

 

Tôi hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ những lời nói của tôi,’ ông ấy đáp, bỏ lỡ trọng điểm rằng thực ra tôi đang muốn cảnh báo về khả năng bạo lực đối với các nhà báo."

 

 

 

Or perhaps it wasn’t Trump who was missing the point of that exchange — something that didn’t seem to occur to Karl, apparently so entrenched in his establishmentarian assumptions that until very recently he deemed certain distressing possibilities simply unfathomable.

 

Hoặc có lẽ không phải Trump đã bỏ lỡ trọng điểm của cuộc trao đổi đó — có vài điều mà có lẽ Karl đã không nhận ra. Ông dường như đã quá chìm đắm vào trong những giả định đinh ninh của mình đến nỗi mãi đến gần đây, ông vẫn không thể hiểu được những khả năng đáng buồn nhất định.

 

 

 

More than a year before the 2020 election, Karl asked John Kelly, Trump’s former chief of staff, what would happen if Trump lost and refused to concede.

 

Hơn một năm trước cuộc bầu cử năm 2020, Karl hỏi John Kelly, cựu chánh văn phòng của Trump, điều gì sẽ xảy ra nếu Trump thua và không chịu nhượng bộ.

 

 

 

Kelly was sure that Trump would leave — and “if he tried to chain himself” to his Oval Office desk, “they would simply cut the chains and carry him out.”

 

Kelly chắc chắn rằng Trump sẽ rời đi và "nếu ông ta cố gắng tự xích mình" vào bàn làm việc trong Phòng Bầu dục, "họ chỉ cần cắt dây xích và mang ông ta ra ngoài."

 

 

 

Karl recalls being impressed by Kelly’s tone of confident authority.

 

Karl nhớ rằng mình đã rất ấn tượng với giọng điệu tự tin của Kelly.

 

 

 

“I didn’t ask any more questions, but I still had a few,” he writes — a strange admission for the chief Washington correspondent of a major network.

 

“Tôi không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng vẫn còn vài điều băn khoăn,” ông viết một sự thừa nhận kỳ lạ đối với một phóng viên trưởng tại Washington của tòa báo lớn.

 

 

 

“The scenario described by John Kelly seemed too disturbing — and too absurd — to consider any further.

 

“Kịch bản của John Kelly thật đáng sợ và quá vô lý đến mức không cần xem xét thêm.

 

 

 

I tried not to think about it again.”

 

Tôi đã cố gắng không nghĩ về nữa.

 

 

 

The Trump era blew a hole through all kinds of institutional norms and presuppositions, revealing vulnerabilities and blind spots.

 

Thời đại Trump đã tạo ra một lỗ hổng trên tất cả các loại chuẩn mực thể chế và giả định, làm lộ ra những điểm yếu và điểm mù.

 

 

 

It probably speaks to Karl’s decency as a person that he didn’t want to contemplate anything so terrible, but for all the high-minded talk in his books about the journalistic pursuit of accuracy, he gives little indication that he had the imagination to handle the truth.

 

Điều này giúp ta nhận ra con người đường hoàng đúng mực của Karl, rằng Karl không muốn nghĩ nhiều về bất kỳ điều gì quá khủng khiếp, nhưng xét đến tất cả những bài nói chuyện văn vẻ cao thượng trong các cuốn sách của mình về việc theo đuổi sự chính xác của báo chí, Karrl chỉ cho ta thấy rằng ông ấy chẳng có mấy trí tưởng tượng để đối mặt với sự thật.


Betrayal
The Final Act of the Trump Show
By Jonathan Karl
Illustrated. 362 pages. Dutton. $28.

Bài trước: Đặc nhiệm bất hảo của Hải quân Mỹ

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc