Vì sao phải cải cách?

nền kinh tế kế hoạch tập trung thiếu nhiều thông tin quan trọng...
-----
trích dẫn hôm nay… is from page 198 of Arnold Kling’s excellent 2016 book, Specialization and Trade: A Re-introduction to Economics (footnote deleted):


It is always the case that government policymakers (nhà lập chính sách) are going to lack important information (thiếu thông tin quan trọng) that can be discovered (khám phá, phát hiện) only by participants in the market (thành viên thị trường). Just like a would-be socialist  (người theo cnxh) central planner (kế hoạch tập trung), a regulator (nhà quản lý, nhà điều tiết) faces (đối mặt) an insurmountable (không vượt qua được, không khắc phục được) calculation problem (vấn đề cần tính toán).

Bài trước: Cạnh tranh là động lực phát triển
Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục