Chuối có thể kiện đấy

bác sĩ ở London phẫu thuật từ xa trên quả chuối ở California... :)
-----
I recently (gần đây) came across (tình cờ gặp) this random (ngẫu nhiên) video on reddit. Apparently (rõ ràng là) the demonstration was done to promote the potential benefits (lợi ích tiềm tàng) of ‘telemedicine’—making remote surgeries possible, and the low latency (sự ngầm ngầm, âm ỉ, tiềm tàng) (i.e., little to no signal delay) of 5G technology.

Tags: health
Tags: video

2 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục