Thật tâm không vậy

hứa xây nhà vệ sinh, và cải thiện hệ thống cống rãnh... những năm bầu cử
mà chỉ hứa vậy thôi, để dân nghèo cứ hy vọng cải thiện dần dần, kiếm phiếu những lần sau...
-----


Tapan Kumar Chowdhury, 62, a retiree (về hưu) now working as an activist (nhà hoạt động) in the colony (thuộc địa), said legalized status would be likely to improve sanitation (vệ sinh) and local health standards (tiêu chuẩn y tế) through installation (lắp đặt) of a true sewage system (hệ thống nước thải). But he remained skeptical (hoài nghi) about whether the election-year promises (lời hứa trong năm bầu cử) would be carried out, noting that politicians (chính trị gia) preferred to keep colonies vulnerable (dễ bị tổn thương) so that residents (cư dân) remained more beholden to (nhìn vào) them for even incremental (gia tăng) improvements. “They have a vested interest in keeping us illegal and unauthorized,” he said, “so they can use us as a vote bank.”

source: nytimes,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc