MICHAEL RAMIREZ LÀM TƯ VẤN KINH DOANH

Hội đồng Quản trị Anheuser-Busch họp khẩn vì khủng hoảng khi thương hiệu Bud Light lại tuyên truyền cho nếp sống gần thú vật nên bị tẩy chay và gây lỗ lã!

Michael Ramirez tường thuật buổi họp kỳ dị đó, và cho người nêu ra giải pháp:

“Hay là ta chỉ bán bia!”


Bọn khốn không bán bia mà bán thói văn minh khốn nạn… rồi băn khoăn vì sao ta bị khách hàng tẩy chay!

from fb DainamaForum,
Tags: beerpicture

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc