Trung Quốc cho phép sinh viên chọn bạn cùng phòng

một số trường đại học tiến hành khảo sát đánh giá sở thích và nhu cầu của sinh viên, cho phép những người sắp trở thành bạn cùng phòng được biết thông tin chi tiết của nhau, chẳng hạn như tư thế ngủ và thói quen.

-----


In a bid to create more compatible (tương thích, phù hợp) living conditions and enhance students’ college experiences, Chinese universities are changing how roommates and dorms (kí túc xá) are assigned. 

Instead of randomly pairing roommates, which students refer to as “opening a blind box,” many universities have announced this year that first-year students will be allowed to choose their roommates and dormitories.

Since 2001, China has established a dormitory standard (tiêu chuẩn): rooms for undergraduates (sinh viên), postgraduates (sinh viên cao học), and doctoral students (nghiên cứu sinh) accommodate four people, two people, and one person, respectively (tương ứng). Initially, universities assign rooms, and students can only change if they give valid reasons that are approved (thông qua) by school officials.


source: Sixth Tone,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc