Phan Bội Châu và Nguyễn Phúc Dân


Ảnh cụ Phan Bội Châu [ngồi] và cụ Kỳ ngoại hầu Cường Để [ đứng], khoảng năm 1907.

Hoàng thân Cường Để có tên là Nguyễn Phúc Dân 阮福民, ấu danh Mệ Cưởi, sinh ngày 11 tháng 1 năm Nhâm Ngọ [tức 28 tháng 2 năm 1882] tại Huế, là con của Hàm Hóa Hương công Nguyễn Phúc Tăng Du. Ông là cháu đích tôn 5 đời của vua Gia Long, là cháu trực hệ của Hoàng tử Cảnh. Do Hoàng tử Cảnh mất sớm, tổ phụ ông là Hoàng tôn Đán bấy giờ còn nhỏ tuổi, ngôi vua truyền cho dòng thứ 2 là Hoàng tử Đảm, tức vua Minh Mạng.

Cụ Phan Bội Châu muốn làm cách mạng, giành độc lập cho nước ta và đưa nước ta theo mô hình Quân chủ lập hiến, bấy giờ vua Khải Định thân Pháp rồi, hơn nữa cụ Phan muốn lập dòng đích của Gia Long, nên mời cụ Cường Để tham gia phong trào Đông Du.

by Tran Trung Dung, from fb làng việt xưa và nay,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc