FTZ Thượng Hải thông thoáng hơn, chỉ còn 27 hạng mục hạn chế đầu tư nước ngoài

kể từ khi thành lập năm 2013 với danh sách hạn chế gồm 190 mặt hàng trải dài trên các lĩnh vực như bông, chè, thảo dược Trung Quốc và muối, giờ đây, danh sách hạn chế của Khu thương mại tự do Thượng Hải hiện đã thu hẹp xuống chỉ còn 27...

-----

A decade after emerging (nổi lên) as China’s pioneering venture (dự án mạo hiểm tiên phong) into free trade (thương mại tự do) zones, the Shanghai FTZ stands as more than just an economic landmark (dấu ấn): It has served as a dynamic laboratory (phòng nghiên cứu), testing economic and social reforms that would eventually shape the country’s broader strategy (chiến lược).

...Central to its transformative (chuyển đổi) journey is the “negative list” — a roster of industries where foreign investment (đầu tư nước ngoài) was either limited or entirely prohibited. Starting with 190 items in 2013, including sectors like cotton, tea, Chinese herbs, and salt, the FTZ set its initial (ban đầu) boundaries. But over the years, this list has been dramatically pared down (tinh giảm), eliminating restrictions (hạn chế) in the manufacturing sector while also opening up the service sector.

Today, the negative list comprises (bao gồm) a mere 27 items.

source: Sixth Tone,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc