Nhóm nhỏ, được tổ chức tốt

đây là hai thách thức với những người muốn tạo tác động,

thường muốn tạo nhóm thật lớn, thay đổi là cần thiết, ý tưởng tốt, phù hợp với mọi người, nhưng như vậy là bẫy đấy, nhóm quá to sẽ không cố kết và tổ chức tốt được,

hoặc hài lòng với nhóm nhỏ quá, thì chẳng tạo tác động mấy,

ban đầu, tập trung vào tổ chức tốt những người quanh bạn, cho họ công cụ để họ kể với người khác, tạo thành vòng lặp resilient, tổ chức lớn dần theo thời gian, ngày càng được tổ chức tốt và hùng mạnh, 

nhóm quy mô hợp lý và tổ chức ngang hàng/đồng đẳng không ngừng là nền tảng của thay đổi văn hóa... 
-----
photo courtesy: reddf, unsplash,


And those are the two challenges of anyone seeking to make an impact.

First, we get distracted by the inclination to make the group as big as we can imagine. After all, the change is essential, the idea is a good one. It’s for everyone.

Except that’s a trap. Because a group that’s too large cannot be coherent or organized.

Or perhaps, we blink and settle for a group that’s too small. Change requires tension, and if our group is so small that it’s comfortable at all times, we are probably avoiding making an impact.

And well organized? That’s the persistent, generous work of creating the conditions for deep connection.

When in doubt, focus on how to organize the folks you already have. Find a way to give them the tools for them to tell the others. Build a resilient loop, one that gets more organized and powerful as you grow.

The right-sized group and ceaseless peer-to-peer organization are the foundation of culture change.

source: Seth Godin's Blog,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc