Điều chưa biết về nhà toán học Blaise Pascal

Blaise Pascal, nhà toán học, vật lý và triết học người Pháp, thường được ghi nhận là người thiết lập một trong những hệ thống giao thông công cộng sớm nhất ở Paris, được gọi là “carrosses à cinq sols” (toa xe năm xu).

Các tài liệu lịch sử ghi lại rằng năm 1662, Pascal được hoàng gia chấp thuận để thiết lập hệ thống toa xe hoạt động trên các tuyến đường cố định trong Paris. Những chiếc xe ngựa này có những điểm dừng được chỉ định để hành khách có thể lên hoặc xuống, giống như dịch vụ xe buýt hiện đại. Giá cố định cho một chuyến đi là 5 xu, giúp nó phù hợp với nhiều bộ phận dân cư hơn, không giống như xe riêng chỉ dành cho những người giàu có.

Sự tham gia của Pascal vào liên doanh này chủ yếu với tư cách là nhà đầu tư và nhà tổ chức; ông cộng tác với Công tước Roannez và các cộng sự khác để khởi động dự án. Tuy ban đầu dịch vụ này nhận được sự bảo trợ của hoàng gia và có phần thành công nhưng cuối cùng nó thoái trào và bị lãng quên vài năm sau đó, một phần do bối cảnh chính trị xã hội thời đó và sự cạnh tranh từ các phương thức vận tải khác ít được quản lý hơn và có thể hoạt động linh hoạt hơn.

Mặc dù không tồn tại lâu nhưng hệ thống vận chuyển của Pascal thường được coi là tiền thân của các dịch vụ giao thông công cộng hiện đại nhờ cách tiếp cận có tổ chức, dựa trên tuyến đường để di chuyển mọi người quanh một thành phố lớn. Nó phản ánh sự hiểu biết sớm về nhu cầu giao thông thường xuyên, dễ tiếp cận của người dân thành thị.
-----


Blaise Pascal, the French mathematician, physicist, and philosopher, is often credited with establishing one of the earliest public transport systems in Paris, known as the “carrosses à cinq sols” (five-sou carriages).

Historical accounts note that in 1662, Pascal received royal permission to establish a system of carriages that would operate on fixed routes within Paris. These horse-drawn carriages had designated stops where passengers could board or disembark, much like modern bus services. The fixed price for a trip was five sous, which made it affordable for a wider segment of the population, unlike private carriages which were reserved for the wealthy.

Pascal’s involvement in this venture was primarily as an investor and organizer; he collaborated with the Duke of Roannez and other associates to get the project off the ground. Though the service initially enjoyed royal patronage and was somewhat successful, it eventually declined and was abandoned a few years later, partly due to the socio-political context of the time and the competition from other modes of transport that were less regulated and could operate more flexibly.

While it did not last long, Pascal’s carriage system is often seen as a forerunner to modern public transport services due to its structured, route-based approach to moving people around a major city. It reflects an early understanding of the need for regular, accessible transportation for the urban populace.

from GPT-4.

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc