Các cuộc bầu cử và thông tin sai lệch đang xung đột hơn bao giờ hết vào năm 2024

làn sóng bầu cử trùng hợp với các hoạt động gây ảnh hưởng của nhà nước, sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan, a.i. những tiến bộ và sự thoái lui trong các biện pháp bảo vệ truyền thông xã hội.
-----

Billions of people will vote in major elections this year — around half of the global population, by some estimates (ước tính) — in one of the largest and most consequential (hậu quả) democratic (dân chủ) exercises in living memory. The results will affect how the world is run for decades to come.


At the same time, false narratives (tường thuật) and conspiracy theories (thuyết âm mưu) have evolved into an increasingly global menace (đe dọa).

Baseless (vô căn cứ) claims of election fraud (gian lận) have battered trust (xói mòn niềm tin) in democracy (nền dân chủ). Foreign influence campaigns regularly target polarizing (phân cực) domestic (trong nước) challenges. Artificial intelligence has supercharged (tăng cường) disinformation efforts and distorted (sai lệch) perceptions (nhận thức) of reality. All while major social media companies have scaled back (thu hẹp lại) their safeguards (biện pháp bảo vệ) and downsized election teams.

“Almost every democracy (nền dân chủ) is under stress, independent of technology,” said Darrell M. West, a senior fellow at the Brookings Institution (viện nghiên cứu) think tank. “When you add disinformation on top of that, it just creates many opportunities for mischief (điều trái).”

source: nytimes,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc