CHUYỆN RODITây lông quy định ranh giới giữa giao hưởng hợp xướng với hấp muối rất ngặt nghèo.

Anh chị yêu nhau, kệ anh chị, sắp giao hưởng mà chị kêu DON'T, anh cứ làm tới là chị có quyền thưa anh tội hấp muối.

Anh chị có hợp đồng kinh tế, kệ anh chị, đang hợp xướng mà chị kêu STOP, anh cứ làm tới là chị có quyền thưa anh tội hấp muối.

Rodi anhtoy là một ca điển hình, tốn bộn bạc mới im được chuyện.

Cho nên khi giao hưởng hợp xướng, các anh mà nghe các chị la DON'T STOP thì làm ráng hãm con lợn lòng lại 5 giây, phân biệt coi là DON'T! STOP! hay DON'T STOP nhé. Dấu chấm câu quan trọng phết đấy.

--

bức hình trên quá nổi tiếng rồi, bạc triệu

share from Facebook Nhu To,
Tags: sex

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc