Cách bán hàng online đúng: phần 3

photo courtesy: unsplash

Xây dựng niềm tin qua những đột phá

Nhiều nhà tiếp thị số khuyến khích chúng ta dạy thật nhiều, tổ chức hội thảo trên web và thử thách để khách hàng tiềm năng đạt được thành công và muốn mua thêm. Nhưng việc học không dẫn đến việc mua hàng.

Việc cung cấp những đột phá làm thay đổi cách nghĩ của khách hàng và mang lại hy vọng, khi họ từng gặp khó khăn, sẽ xây dựng niềm tin. Ví dụ, bạn có thể cho thấy cách dịch vụ lập kế hoạch tài chính của bạn biến căng thẳng tài chính thành sự tự tin về tiền bạc. Việc chứng minh giải pháp của bạn cách mạng hóa một khía cạnh cơ bản trong cuộc sống của họ sẽ khiến họ hào hứng muốn nghe thêm—và cuối cùng mua hàng từ bạn.
_____
Build trust with breakthroughs

Many digital marketers encourage us to teach like crazy, running webinars and challenges so potential customers get a win and want to buy more. But learning does not lead to buying.

Delivering breakthroughs that change how your audience thinks and offer hope, where they've previously struggled, builds trust. For example, you might show how your financial planning service can turn financial stress into money confidence. Demonstrating how your solution revolutionizes a fundamental aspect of their lives gets people clamoring to hear more—and ultimately purchase—from you.

shared via entrepreneur,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc