Cách bán hàng online đúng: phần 1

photo courtesy: unsplash


Thu hút khách hàng khi họ đang hứng khởi nhất

Khách hàng sẽ không bao giờ cảm thấy hứng khởi và có động lực hơn so với lúc họ lần đầu tiên gặp bạn và đề nghị của bạn. Bí quyết là tận dụng ngay sự hứng khởi và động lực đó bằng cách ngay lập tức đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất.

Chúng ta thường được khuyên rằng nên “nuôi dưỡng trước” — nếu không, sẽ giống như cầu hôn một người lạ. Nhưng vấn đề là: khách hàng đến với chúng ta để tìm giải pháp. Điều này không giống như việc cầu hôn chút nào!

Nếu khách hàng phải trải qua hàng loạt email, xem nhiều video hoặc tham gia thử thách kéo dài nhiều ngày trước khi có cơ hội mua hàng, sự hứng khởi của họ sẽ giảm dần. Thay vào đó, bạn có thể bán hàng và nuôi dưỡng cùng lúc, tập trung vào đề nghị hấp dẫn nhất để tối đa hóa doanh số trước khi động lực của họ giảm sút.
_____

Capture customers at peak excitement

People will never be more excited or motivated than when they first encounter you and your offer. The key is to capitalize on that excitement and motivation by immediately giving them your most irresistible offer.

We're often told to "nurture first" — otherwise, it's like proposing to a stranger. But here's the thing: our customers came to us looking for a solution. It's not like proposing at all!

If customers have to go through an email series, watch multiple videos or participate in a multi-day challenge before having any opportunity to buy, their excitement will wane. Instead, you can sell and nurture simultaneously, focusing on your most compelling offer to maximize sales before their motivation dwindles.

shared via entrepreneur,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc