Có cần chia nhỏ tổng công ty bia rượu nước giải khát?

photo courtesy: unsplash,


Là người ủng hộ lâu năm cho việc kiêng khem, tôi nói điều này, hãy hiểu nó theo cách của bạn, nhưng: Nếu hành động của Southern Glazer đang hạn chế nguồn cung rượu và đẩy giá rượu lên cao, điều đó càng tốt hơn.

Có nhiều bằng chứng cho thấy uống rượu dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông hơn, giảm năng suất lao động và tỷ lệ bạo lực cao hơn, chưa kể đến những chi phí không thể đo lường được từ những cuộc đời bị hủy hoại. Việc cấm rượu một cách hợp pháp đã chứng minh là không khả thi, nhưng một số lợi ích từ việc giảm tiêu thụ có thể đạt được bằng cách cho phép giá rượu tăng và giữ mức giá cao. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia (NIH) ước tính chi phí do việc sử dụng rượu lên tới 2,6% GDP của Mỹ.

Nếu độc quyền có một số hậu quả tích cực cho xã hội, càng có lý do để nó tồn tại. Tôi cũng sẽ hài lòng, chẳng hạn, với độc quyền trong ngành cần sa không dùng cho y tế.

Có nhiều trường hợp lạm dụng quyền lực độc quyền bất hợp pháp trong các nền kinh tế thị trường, và hầu hết những trường hợp này tốt nhất là nên bỏ qua. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), giống như hầu hết các đơn vị khác của chính quyền, không có nguồn lực vô tận.
_____
I say this as a longtime advocate of abstention, so make of it what you will, but: If Southern Glazer’s actions are limiting the supply of alcohol and boosting its price, then so much the better.

There is an overwhelming body of evidence that drinking alcohol leads to more traffic fatalities, reduced productivity and higher rates of violence, not to mention the unquantifiable cost in ruined lives. Legal prohibition of alcohol proved unworkable, but some of the benefits of reduced consumption can be gained by allowing prices to rise and to stay high. One NIH investigation estimated the costs of alcohol use amounted to 2.6% of US GDP.

If a monopoly has some positive social consequences, all the more reason to let it persist. I would also be pleased, for example, by a monopoly in non-medical marijuana.

There are many instances of unlawful monopoly power in market economies, and most of them are best ignored. The FTC, like most parts of the government, does not have unlimited resources.

shared via marginal revolution,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc