Elon Musk đòi các cổ đông 50 tỷ usd... Trong vài tháng qua, chúng ta chứng kiến những cuộc tranh chấp giữa các cổ đông về thù lao cho CEO, bao gồm khoản thưởng 30 triệu đô la cho người đứng đầu Boeing sắp mãn nhiệm. Tuy nhiên, khoản thưởng đề xuất cho Musk lớn hơn 1.000 lần so với khoản đề xuất cho cựu tổng giám đốc của Boeing. Chưa từng có một khoản lương nào có thể so sánh được. Khoản thưởng cho Musk gần ngang với số tiền Quốc hội đã duyệt chi cho Ukraine—61 tỷ đô la—đầu năm nay sau nhiều tháng tranh luận lập pháp và chính trị. Việc di chuyển số tiền này thường là vấn đề của các quốc gia, không phải của các cổ đông hay ngân hàng, và chỉ các quốc gia rất giàu có mới làm được điều đó.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2023, khi Musk mua lại Twitter thông qua một số khoản vay ngân hàng được bảo đảm bằng cổ phiếu Tesla, cũng như 20 tỷ đô la mà Musk tự bỏ ra thông qua việc bán một số cổ phiếu Tesla. Những động thái này khiến giá trị cổ phiếu của Tesla giảm mạnh, khiến ông mất khoảng 20 tỷ đô la nữa. Hậu quả là Musk rơi từ vị trí người giàu nhất hành tinh xuống vị trí người giàu thứ ba. Bằng cách trao cho Musk 50 tỷ đô la bằng cổ phiếu, các cổ đông của Tesla có thể đưa ông trở lại vị trí mà ông tin rằng ông thuộc về: không chỉ là người giàu nhất thế giới mà còn là người có giá trị tài sản lớn hơn GDP của nhiều quốc gia nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên các đồng minh của Musk trong hội đồng quản trị của Tesla yêu cầu các cổ đông thưởng cho ông khoản tiền thưởng lớn như vậy, nhưng khoản thưởng mà các cổ đông đã phê duyệt đã bị một thẩm phán tòa án ở Delaware bác bỏ, nơi Tesla, giống như hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ, được thành lập. Ngày 13.06.2024, các cổ đông không chỉ có cơ hội sửa chữa sai lầm của thẩm phán đó mà còn có thể chuyển công ty từ Delaware đến Texas, nơi luật pháp và Texas Rangers luôn ủng hộ người giàu.
_____
... Over the past several months, we’ve seen shareholder fights over various CEO compensation packages, including the reward of $30 million to the outgoing head of Boeing. The proposed Musk bonus, however, is more than 1,000 times the amount proposed for Boeing’s ex. No remotely comparable paycheck appears ever to have existed. The Musk bonus is more in line with the amount of money that Congress appropriated for Ukraine—$61 billion—earlier this year after months of legislative and political maneuvering. Moving this amount of money is customarily a question before nations, not shareholders or banks, and only very wealthy nations at that.

The tale begins in 2023, when Musk purchased Twitter through some bank loans secured by his Tesla holdings, as well as $20 billion that Musk put up himself through the sale of some of his Tesla stock. His moves caused Tesla’s share value to plummet, costing him roughly another $20 billion or thereabouts. In consequence, Musk fell from his perch as the planet’s wealthiest person all the way down to the planet’s third-wealthiest person. By granting Musk $50 billion in stock, Tesla shareholders could push him back up to where Musk believes he belongs: not just Earth’s wealthiest human, but also a guy worth more than the GDP of numerous small countries.

This isn’t the first time Musk’s cronies on Tesla’s board of directors have asked shareholders to reward him with a bonus of this size, but the reward that those shareholders approved was struck down by a chancery judge in Delaware, where Tesla, like most major U.S. corporations, is incorporated. On June 13, shareholders will not only have the opportunity to rectify that judge’s mistake, but also to move the company’s incorporation from Delaware to Texas, where law and the Texas Rangers have always favored the rich.

shared via prospect,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc