Cách bán hàng online đúng: phần 2

photo courtesy: unsplash


Đưa ra thời hạn cho khách hàng

Khách hàng sẽ không cảm thấy động lực để mua nếu họ có thể lấy thứ gì đó "bất kỳ lúc nào". Họ chỉ thực sự hành động khi có một thời hạn cụ thể. Đây là lý do chiến lược rõ ràng vì sao các chương trình giảm giá và khuyến mại có ngày kết thúc — tính cấp bách thường làm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Hơn nữa, khi bạn đưa ra thời hạn, bạn đang giúp khách hàng ưu tiên lời đề nghị hoặc sản phẩm của bạn. Và việc làm cho lời đề nghị của bạn trở thành ưu tiên cũng đồng nghĩa với việc họ đang đặt mình lên hàng đầu.

Tuy nhiên, bạn cần sử dụng các thời hạn thực sự. Tất cả chúng ta đều từng nhận những email "Gia hạn khuyến mại!" sau khi có lời đề nghị "thời gian giới hạn". Sử dụng các thời hạn giả như vậy sẽ chỉ làm hỏng danh tiếng của bạn và làm xói mòn lòng tin của khách hàng.
_____
Give customers deadlines

People aren't compelled to buy when they can just get something "whenever." They are spurred to action when they have a deadline. There's a very clear, strategic reason why sales and promotions have end dates — urgency tends to increase conversions.

Plus, by providing a deadline, you're helping your customers prioritize your offer or product. And, by extension, making your offer a priority means they're making themselves a priority.

But you need to use real deadlines. We've all received those "Sale extended!" emails after a "limited-time" offer. Using fake deadlines like this will only damage your reputation and erode your audience's trust.

shared via entrepreneur,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc