"Rải nhựa" con đường trải nghiệm khách hàng

photo courtesy: dmitry korkhau, unsplash


Rải nhựa mặt đường có thể là một lựa chọn.

Mặt đường thường vô hình đối với người lái xe. Nó mượt mà, bền và không gây cản trở. Bạn chỉ để ý đến con đường khi nó không được rải nhựa tốt.

Ngược lại, tự nhiên không bao giờ hoàn hảo. Tất cả các khu rừng nguyên sinh đều tự nhiên, nhưng mỗi khu rừng lại khác nhau. Đó chính là điểm đặc biệt.

Độ cứng có thể hoàn hảo. Bạn có thể đo lường nó. Ngược lại, độ mềm thì đa chiều.

Có những lúc trong các tương tác với khách hàng hoặc đối tác, chúng ta muốn các bước đi được rải nhựa. Một lộ trình đơn giản từ đây đến kia. Nếu bạn định "rải nhựa" một điều gì, hãy đảm bảo nó hoàn hảo.

Nhưng phần lớn thời gian, kết cấu và sự đa dạng trong những gì chúng ta tạo ra chính là một phần của điều kỳ diệu.
_____
Paving the ground might be an option.

Pavement is invisible to the driver. It’s expected, smooth, resilient and gets out of the way. You only notice a road when it’s not paved well.

Nature, on the other hand, is never perfect. All untouched forests are natural, yet each is different. That’s the point.

Hardness can be perfect. You can measure it. Softness, on the other hand, is multi-dimensional.

There are moments in our engagements with customers or clients where we want the steps to be paved. A simple route from here to there. If you’re going to pave something, make sure it’s perfect.

But the rest of the time, the texture and variability of what we create is part of the magic.

shared via Seth Godin's Blog,

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc