Hoover ký ban hành Luật thuế nhập khẩu... Điều mà "bảo hộ", ví dụ, đánh thuế nhập khẩu đối với thép hay bất kỳ mặt hàng nào, mang lại cho các ngành công nghiệp như đường sắt, công ty điện, điện thoại, và điện báo, các ngành xây dựng, sản xuất ô tô, báo chí, khách sạn, tiệm bánh, nhà sản xuất và phân phối sữa, xe điện, xe buýt, phà, tàu hơi nước trên hồ và sông, kinh doanh vận tải hàng hóa, hoặc các ngành dịch vụ như gara và trạm xăng? Bản chất của dự luật thuế quan [Smoot-Hawley] tự nó chứng minh rõ ràng rằng lợi ích của một số nhà sản xuất nhất định, chứ không phải các nhà sản xuất Mỹ nói chung, là nguyên nhân khiến thương mại bị điều chỉnh theo cách mà luật pháp điều chỉnh. Giả thuyết của chủ nghĩa Marx rằng Quốc hội làm luật cho "tổng thể các vấn đề" của "giai cấp tư sản" cũng lệch lạc như giả thuyết của những người bảo hộ thuế quan rằng họ ban hành quy định vì toàn bộ người dân Mỹ.
_____
… is from pages 113-114 of the original edition of Walter Lippmann’s sometimes deeply flawed but profoundly insightful and important 1937 book, The Good Society (footnote deleted):

What “protection,” for example, do tariffs on steel, or for that matter on anything else, give to such industries as the railroads, the light, power, telephone, and telegraph companies, the building trades, automobile manufacturers, newspapers, hotels, bakeries, milk producers and distributors, streetcars, busses, ferries, lake and river steamboats, the freight business, or the service industries, such as garages and filling stations? The anatomy of the [Smoot-Hawley] tariff bill itself contains conclusive proof that certain producer interests, not American producers as a whole, are responsible for the fact that commerce is being regulated in the particular way that the law regulates it. The Marxian assumption that Congress legislated for “the consolidated affairs” of “the bourgeois class” is as misleading as the assumption of the defenders of the tariff that it legislated for the American people as a whole.

shared via Cafe Hayek,
Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc