Với những thị trường có tính chu kỳ, cổ phiếu nào mang lại lợi tức cao hơn?
Chúng tôi phát hiện rằng các cổ phiếu mang tính chu kỳ, có lợi nhuận đồng biến với các chu kỳ kinh doanh, có lợi nhuận trung bình cao hơn các cổ phiếu mang tính phản chu kỳ. Chúng tôi sử dụng dải dữ liệu (dài gần 3/4 thế kỷ) kỳ vọng tăng trưởng GDP thực từ các khảo sát của các nhà kinh tế để xác định các trạng thái kinh tế dự báo. Cách tiếp cận này phần lớn tránh được các ảnh hưởng gây nhiễu từ sai số mô hình dự báo kinh tế lượng. Hệ số tải trên tỷ lệ tăng trưởng GDP thực kỳ vọng là một thước đo rủi ro có giá trị. Một danh mục đầu tư có thể giao dịch hoàn toàn, được hình thành dựa trên hệ số tải này, tạo ra khoản phí bảo hiểm chu kỳ có ý nghĩa thống kê, có ý nghĩa kinh tế lớn, kéo dài trong vài năm và độc lập với các yếu tố quy mô, tỷ lệ giá trị sổ sách so với thị trường và đà tăng trưởng.
_____

We find that procyclical stocks, whose returns comove with business cycles, earn higher average returns than countercyclical stocks. We use almost a three-quarter century of real GDP growth expectations from economists’ surveys to determine forecasted economic states. This approach largely avoids the confounding effects of econometric forecasting model error. The loading on the expected real GDP growth rate is a priced risk measure. A fully tradable, ex-ante portfolio formed on this loading generates a procyclicality premium that is statistically significant, economically large, long-lasting over a few years, and independent of the size, book-to-market, and momentum effects.

That is from a recent NBER working paper by William N. Goetzmann, Akiko Watanabe, and Masahiro Watanabe.

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc