Chúng ta thật sự cô đơn trong Thiên hàCác nhà khoa học hành tinh Robert Stern từ Đại học Texas ở Dallas và Taras Gerya từ ETH-Zurich, hai đồng tác giả của nghiên cứu, cho rằng sự hiện diện của cả lục địa và đại dương, cùng với hoạt động lâu dài của kiến tạo mảng, là yếu tố quan trọng cho sự xuất hiện của các nền văn minh tiên tiến. Vì thế, họ đề xuất thêm hai yếu tố vào phương trình (Drake): tỷ lệ đáng kể hành tinh có thể ở được với các lục địa và đại dương, và tỷ lệ các hành tinh đó có kiến tạo mảng hoạt động ít nhất 500 triệu năm. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này làm giảm đáng kể giá trị của N trong Phương trình Drake...

Theo nghiên cứu mới, kiến tạo mảng là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của sự sống phức tạp và các nền văn minh tiên tiến. Các chuyển động mảng của Trái Đất tạo ra các môi trường sống đa dạng, tái chế các chất dinh dưỡng và điều hòa khí hậu—tất cả đều thiết yếu cho sự sống. Gerya giải thích rằng điều quan trọng là kiến tạo mảng phải kéo dài ít nhất 500 triệu năm vì sự tiến hóa sinh học của sự sống đa bào phức tạp diễn ra rất chậm. “Trên Trái Đất, mất hơn 500 triệu năm để phát triển loài người từ những động vật đầu tiên, xuất hiện khoảng 800 triệu năm trước,” ông nói.
_____
Planetary scientists Robert Stern from the University of Texas at Dallas and Taras Gerya from ETH-Zurich, the two co-authors on the study, suggest that the presence of both continents and oceans, along with long-term plate tectonics, is critical for the emergence of advanced civilizations. They consequently propose the addition of two factors into the equation: the fraction of habitable planets with significant continents and oceans and the fraction of those planets with plate tectonics operating for at least 500 million years. This adjustment, however, significantly reduces the value of N in the Drake Equation…

According to the new study, plate tectonics are crucial for developing complex life and advanced civilizations. Earth’s plate movements create diverse habitats, recycle nutrients, and regulate climate—all vital for life. It’s important for plate tectonics to last for 500 million years, Gerya explained, because biological evolution of complex multicellular life is extremely slow. “On Earth, it took more than 500 million years to develop humans from the first animals, which appeared around 800 million years ago,” he said.

by George Dvorsky, shared via Samir Varma.
Tags: economics

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc