"Big mouth" nghĩa là gì?

Một người đàn ông mở rộng miệng một chú lạc đà tại hội chợ ở Pushkar, Ấn Độ. Ảnh: Roberto Schmidt

Nếu bạn 'are a big mouth' hay 'have a big mouth' (mồm rộng), điều đó có nghĩa là bạn nói quá nhiều, đặc biệt về những điều đáng nhẽ nên giữ bí mật hay không nên nhắc tới.

Ví dụ
Fran's got such a big mouth. She's been telling everyone that I'm engaged. I wanted to tell them myself.
Oh no, me and my big mouth! I made Alex feel upset when I mentioned his dead cat.
Don't be such a big mouth. You should learn to keep other people's problems to yourself.

Xin lưu ý
Nếu bạn 'bad-mouth' someone (xấu miệng), điều đó có nghĩa là bạn nói xấu sau lưng.

She's always bad-mouthing her friends. I really don't like it.

Thực tế thú vị:
Hàng nghìn con lạc đà được buôn bán tháng 11 hàng năm tại Hội chợ lạc đà Pushkar ở Rajasthan, Ấn Độ. Những người mua thường kiểm tra răng lạc đà, vì một bộ răng tốt là dấu hiệu của sức khỏe tốt.
Tags: word

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục