Journey in Life: 10/23/12

Tuesday, October 23, 2012

Nghi lễ đời người theo Phật giáo

Nghi lễ theo Phật giáo nói chung có rất nhiều, nhưng có thể tóm gọn nghi lễ đối với đời người thì có ba nghi lễ chính yếu, đó là lễ quy y Tam bảo và thọ trì năm giới cấm, lễ hằng thuận và lễ cầu siêu khi một người qua đời.

Trước nhất, muốn trở thành đệ tử Phật, cần phải làm lễ quy y Tam bảo, vì vậy đây là nghi lễ quan trọng nhất đối với tất cả những người phát tâm đi theo con đường của Phật. Tam bảo là điểm nương tựa khởi đầu, là nền tảng căn bản rất quan trọng mà tất cả Phật tử tại gia cần ý thức và thể hiện tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, hàng Phật tử nương tựa Tam bảo không chỉ giới hạn ở bước khởi điểm. Pháp này cần được phát huy sâu rộng trong suốt quá trình tu tập cho đến ngày thành đạt quả vị Vô thượng đẳng giác, vì nếu lệch ra ngoài hướng đi của Tam bảo, chắc chắn sẽ lạc vào đường tà.

Quy y Phật là nhận Đức Phật làm Thầy, kính tin Phật hoàn toàn sáng suốt bậc nhất. Người buồn phiền, hay có nhiều điều nan giải đến với Phật đều được Ngài hóa giải.

Quy y Pháp là kính tin và chấp nhận những quy luật đúng đắn, không bao giờ sai lầm, do Đức Phật truyền dạy. Vì trên bước đường thuyết pháp giáo hóa độ sanh, lời nói và việc làm của Đức Phật luôn tương ưng với nhau. Ngài đáp ứng được yêu cầu của quần chúng, mới cảm hóa được mọi người cùng thăng hoa thánh thiện.

Quy y Tăng là chúng ta nương theo tập thể tu sĩ đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, an vui, cùng tu hành, cùng lý tưởng tìm chân lý và đang từng bước thực hiện mục tiêu hướng đến quả vị Phật

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa quy y Tam bảo để hàng Phật tử tại gia nuôi lớn đức tánh Tam bảo trong chính cuộc sống của mình. Quy y Phật, việc chính yếu là làm cho tánh sáng suốt của ta bừng sáng, không còn bị phiền não chi phối. Kính thờ Phật, quý trọng Phật, lễ lạy Phật, thì cần mài giũa cho tâm ta được sáng suốt. Trở về với bản tánh vốn sáng suốt của mình, trí tuệ tự nhiên bừng sáng, thấy biết mọi việc một cách đúng đắn. Sống được với thể tánh sáng suốt, chúng ta mong cho mọi người cũng được như vậy.

Ngoài ra, người Phật tử quy y Pháp nhằm cố gắng phát huy sự thấy biết đúng như thật gọi là chân lý hay Pháp bảo, bằng cách nương theo kinh điển, suy tư, tìm hiểu nghĩa lý sâu xa mà Đức Phật khai thị. Và sử dụng hiểu biết của Phật trang nghiêm cho cuộc sống, mọi việc diễn tiến thế nào thì chúng ta tùy theo đó hành động, không chấp chặt vướng mắc trong ngữ ngôn, văn tự. Đạt được tự tánh Pháp bảo lưu xuất từ chơn tâm thanh tịnh, quý vị ước nguyện cho mọi người cũng sử dụng được Pháp bảo của chính họ.

Quy y Tăng, nương theo sự hòa hợp, thanh tịnh, an vui của đoàn thể Tăng bên ngoài, để nuôi lớn tâm thanh tịnh của ta. Bản tánh thanh tịnh này vẫn hằng hữu, nhưng bị phiền não nhiễm ô che lấp, nên trí giác không phát sanh được. Nay thấy được chân lý, nhận rõ muôn vật dù thuận hay nghịch đều từ một thể sinh ra, đều thanh tịnh hòa hợp. Và khi sống đúng với chân lý, những sự chống trái, mâu thuẫn không còn, ta sẽ được an vui, giải thoát, nuôi lớn được tự tánh Tăng bảo. Từ sự thanh tịnh của chính mình làm hạt nhân cho mọi người, mọi vật xung quanh hòa hợp thanh tịnh theo, quý Phật tử nguyện cho mọi người cũng được như vậy.

Song song với nghi lễ quy y Tam bảo, Phật tử còn phát nguyện giữ gìn năm giới. Năm giới là năm điều ngăn cấm giúp người Phật tử tại gia sống an vui, hạnh phúc; phiền não, tội lỗi không tác hại được thân tâm.

Giới cấm thứ nhất mà Đức Phật dạy là không được sát sanh; phải tôn trọng sự sống của muôn loài. Nhờ giữ gìn giới cấm sát sanh, tôn trọng sự sống của mọi người, mầm mống chiến tranh được triệt tiêu. Sự bất an, sợ hãi và hận thù không còn trong tâm trí của mọi người, tạo nên thế giới hòa bình, an vui.

Đối với việc cấm sát hại thú vật, ngày nay các nhà khoa học trên thế giới cũng quan tâm kêu gọi mọi người hãy tôn trọng sự sống của muông thú. Vì sự hiện hữu hỗ tương cộng tồn của muông thú trong môi trường sống của loài người là điều quan trọng cần thiết, cho nên việc săn bắn giết hại nhiều thú vật ở một số vùng, đã gây tác hại không ít đến vấn đề mùa màng và môi sinh của con người. Ở thời đại chúng ta ngày nay, thiết nghĩ cần hiểu ý nghĩa sát sanh một cách rộng hơn. Nó có liên quan đến vấn đề môi sinh. Sát sanh là tiêu hủy sự sống. Từ định nghĩa này, có thể nói rằng những người hủy hoại môi trường sống đã phạm tội sát sanh. Thí dụ những người phá rừng, phóng thải chất hóa học, hay những chất cặn bã độc hại vào sông hồ, biển, hoặc trong không khí, v.v… Những việc làm như vậy gây ra sự ô nhiễm không khí, làm ô nhiễm môi trường sống của mọi người. Nó làm mất cân bằng sinh thái, đưa đến bệnh tật, tử vong, hay rút ngắn tuổi thọ của con người. Họ đã gián tiếp giết người và giết một số lượng lớn.

Giới cấm thứ hai mà Đức Phật dạy là không được trộm cắp; phải tôn trọng tài sản của công và của người khác. Người đệ tử Phật hiểu sâu sắc rằng tài sản, của cải hưởng được, đều là kết quả của phước báo đã tu tạo trong quá khứ, hoặc việc làm trong hiện tại một cách chính đáng.

Giới cấm thứ ba mà Đức Phật dạy người Phật tử tại gia là không được tà dâm; phải tôn trọng hạnh phúc gia đình của mọi người. Giữ được giới hạnh này, cuộc sống gia đình của chính họ sẽ được hòa thuận, an vui, hạnh phúc, tâm được sáng suốt.

Giới cấm thứ tư là không được nói dối. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Người Phật tử cần trang bị sự hiểu biết sáng suốt, đúng đắn. Tất nhiên khi chưa thấy đúng, thì cũng đừng dùng lời nói bóp méo sự thật; phải biết tôn trọng sự thật.

Giới cấm thứ năm mà Đức Phật dạy là không được uống rượu. Thực ra, tự bản chất rượu không có tội; nhưng nó là nguyên nhân tạo ra bốn tội trên và nhiều tội khác. Nhất là rượu làm mất hạt giống trí tuệ, nên Đức Phật không cho uống rượu.

Trong năm giới cấm kể trên, có thể phát nguyện giữ từng giới một; không nhất định phải giữ đủ năm giới một lần. Quý Phật tử có thể chọn một giới để giữ trước; giữ gìn từ tâm cho đến hành động bên ngoài, cố gắng đánh cho gục một tên giặc trong chính bản thân mình. Phật tử giữ đúng giới luật mới thực sự là đệ tử Phật. Trái lại, quy y và phát nguyện giữ năm giới, mà sinh hoạt hàng ngày chẳng giữ gìn một giới pháp nào cả, chỉ là Phật tử giả danh, hình thức.

Sau khi quy y Tam bảo, người Phật tử thuần thành đến thời kỳ lập gia đình thường làm lễ hằng thuận tại chùa. Đôi vợ chồng và gia đình hai bên đối trước Tam bảo sẽ được chư Tăng làm lễ chúc phúc, tụng kinh cầu an. Ngoài ra, điều quan trọng là đôi vợ chồng được nghe lời giáo huấn của chư Tăng để xây dựng được gia đình hạnh phúc thì phải sống theo theo lời Phật dạy rằng vợ chồng cần yêu thương và hiểu biết lẫn nhau, đó là hai yếu tố rất quan trọng, vì yêu thương mà thiếu hiểu biết thì tình thương sẽ trở thành sợi dây trói buộc khiến cho vợ chồng khổ đau mà thôi, vì không biết thông cảm, không tôn trọng, không tha thứ và không bao dung. Trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật dạy rằng vợ chồng phải tin tưởng nơi người bạn đời của mình, phải giữ gìn phẩm hạnh, thủy chung, hỷ xả và tha thứ những lỗi lầm của nhau. Trong thời đại ngày nay, sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình ngày càng gia tăng, thì thiết nghĩ lời Phật dạy cho cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc như trên vẫn còn nguyên giá trị lợi ích thiết thực và tốt đẹp nhất.

Sau cùng nghi lễ hộ niệm dành cho một người hấp hối sắp lìa đời, hoặc vừa từ trần cũng là điều quan trọng đối với người Phật tử. Cung thỉnh chư Tăng và đạo tràng đến hộ niệm cho người đã mất, để nhờ uy lực của chư Tăng và đức chúng cùng thành tâm đọc tụng kinh Phật, niệm Phật để nhắc nhở thần thức của người chết hướng tâm về Cực lạc, về Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là nơi an lạc miên viễn thực sự, nhờ đó, thần thức được thanh tịnh hóa, có thể cởi bỏ mọi ưu phiền, khổ đau đã từng vướng mắc và có thể siêu sanh về Cực lạc, hoặc về cảnh giới tương ưng với sở nguyện, hay phước báo của họ.

Tóm lại, những nghi lễ về quy y Tam bảo, nguyện giữ gìn năm giới cấm, hoặc lễ hằng thuận và hộ niệm cho hương linh người quá cố là những việc làm quan trọng và cần thiết đối với người Phật tử tại gia. Khi những nghi lễ này được thực hiện bằng sự thành tâm, trang nghiêm, thanh tịnh thì dù tổ chức một cách đơn giản cũng đem lại sự thăng hoa về tri thức và đạo đức cho hành giả trong cuộc sống hiện tại và là hạt nhân tốt đẹp trong những kiếp sống kế tiếp./.

Lẩu Ngon - 304, Văn Chương

Đáp ứng kì vọng

Photo: dilbert

Trong nhiều bối cảnh, hạnh phúc và thành công được đo lường trên khía cạnh 'kì vọng' có được đáp ứng hay không (hay vượt quá).

Từ thị trường chứng khoán đến công nghệ cao đến những bóng thủy tinh dưới gốc cây Giáng sinh, chúng ta đã để 'kì vọng' xác định điều tốt đẹp có xảy ra hay không. Không phải là điều đó hữu ích hay tử tế, năng suất hay thú vị, mà là liệu điều đó có vượt quá (beat) tưởng tượng của chúng ta.

Có hai điều bạn có thể làm đối với sự thật này:
1. Dành nhiều nỗ lực hơn nữa để quản lý kì vọng, và
2. Tập trung vào những điều tuyệt vời hơn là những (kì vọng) đã được vượt qua.

Các thương hiệu, cổ phiếu và sự nghiệp với tầm nhìn dài hạn, thực hiện cả hai.

Nghệ thuật xăm mình Irezumi của Nhật Bản

Horimono có nghĩa là tất cả các hình xăm. Tuy nhiên, Irezumi là thuật ngữ được sử dụng chung để chỉ những hình xăm truyền thống bao gồm các bộ phận lớn của cơ thể, và đôi khi là toàn bộ cơ thể như một làn da thứ hai. Irezumi (入れ墨, 入墨, 紋身, 刺花, 剳青, 黥 hay 刺青) tiếng Nhật là chèn mực dưới da để lại một dấu ấn vĩnh viễn, thường vì mục đích trang trí, là một hình thức xăm mình.

Xăm mình cho các mục đích tâm linh và trang trí ở Nhật Bản được cho là có từ khoảng thời gian ít nhất là Jomon hoặc kỳ đồ đá cũ (khoảng 10.000 năm trước Công nguyên ). Một số học giả cho rằng các mẫu đánh dấu bằng dây đặc biệt quan sát được trên khuôn mặt và cơ thể một số nhân vật thời đó thể hiện hình xăm, nhưng phát biểu này không được đồng thuận. Tuy nhiên, có những điểm tương đồng giữa các dấu hiệu như vậy và truyền thống xăm mình quan sát thấy trong các nền văn hóa khác cùng thời.

Trong thời kỳ Yayoi sau đó (khoảng năm 300 trước Công nguyên đến năm 300 sau Công nguyên) thiết kế hình xăm đã được các du khách Trung Quốc quan sát và nhận xét. Những thiết kế này được cho là có ý nghĩa tâm linh cũng như biểu tượng quyền thế.
Photo: djr5obe
Bắt đầu từ thời kỳ Kofun (300-600 sau Công nguyên) các hình xăm bắt đầu mang ý nghĩa tiêu cực. Thay vì được sử dụng cho mục đích nghi lễ hoặc biểu hiện quyền thế, các hình xăm bắt đầu được xăm trên cơ thể tội phạm như một hình phạt - bokukei (tục lệ này đã được bắt chước ở La Mã cổ đại, nơi mà những người nô lệ đã được biết đến với các vết xăm với những câu như "Tôi là một nô lệ đã bỏ chạy từ ông chủ của mình").

Irezumi là một hình thực nghệ thuật xăm mình mất thời gian, tốn kém và đau đớn. Đến nay các horishi - chuyên gia xăm mình quen với việc tạo ra mẫu thiết kế xăm mình truyền thống. Hình thức xăm mình này chủ yếu bao gồm cánh tay, lưng, đùi, ngực, nhưng phần giữa cơ thể lại không xăm. Phải mất từ 1-5 năm, mỗi tuần một lần gặp và một số tiền khổng lồ khoảng 30.000 đô la Mỹ, để có thể hoàn thành xăm mình tất cả các bộ phận trên cơ thể.


Đến thời kỳ Edo (1600-1868 AD) vai trò của các hình xăm trong xã hội Nhật Bản có sự dao động. Các vết hình xăm vẫn còn được sử dụng như là hình phạt, nhưng xuất hiện mốt nhỏ nhất thời về việc xăm với mục đích trang trí, những hình xăm chỉ có thể được hoàn thành khi người yêu cũng tham gia. Tuy nhiên, chính thời kì này, xăm mình trang trí Nhật Bản đã bắt đầu phát triển thành loại hình nghệ thuật tiên tiến, và được biết đến như ngày nay.

Động lực cho sự phát triển nghệ thuật này là sự phát triển của nghệ thuật in khắc gỗ và việc phát hành tiểu thuyết nổi tiếng Suikoden của Trung Quốc, kể về lòng dũng cảm nam tính và nổi loạn được minh họa bằng tranh khắc gỗ xa hoa với những người đàn ông trong những cảnh anh hùng như sử thi, cơ thể của họ được trang trí với hình rồng hay các con thú thần thoại khác, hoa, hổ hung dữ và những hình ảnh tôn giáo. Cuốn tiểu thuyết thành công không lâu sau đó, và gia tăng nhu cầu đối với các loại hình xăm được thấy trong minh họa của tiểu thuyết.
Photo: burbrujita
Các nghệ sĩ khắc gỗ bắt đầu xăm mình. Họ đã sử dụng nhiều công cụ tương tự khi dùng để khắc tranh gỗ để in các hình xăm lên cơ thể người, bao gồm cả dùi đục (chisel), đục máng (gouge) và, quan trọng nhất là, mực in độc đáo được biết đến với tên gọi mực Nara, Nara đen, loại mực nổi tiếng chuyển sang màu xanh da trời hay màu xanh lá cây dưới da. 

Có sự tranh luận về việc những người như nào mang trên mình những hình xăm công phu này. Một số học giả nói rằng đó là những người tầng lớp thấp mặc và phô trương hình xăm. Những người khác cho rằng các thương gia giàu có, theo quy định của pháp luật bị cấm không được phô trương sự giàu có của mình, nên đã xăm irezumi đắt tiền dưới quần áo của họ. Tuy nhiên, được biết chắc chắn rằng irezumi trở nên gắn với lính cứu hỏa, những người dũng cảm, nhanh nhẹn và những người hấp dẫn về tình dục ma mãnh (roguish) mang trên mình những hình xăm như là một hình thức bảo vệ tâm linh (và, hiển nhiên là, để đẹp nữa).

Vào đầu thời kỳ Minh Trị, chính phủ Nhật Bản mong muốn bảo vệ hình ảnh của mình và tạo ấn tượng tốt đối với phương Tây, đã đặt các hình xăm ra ngoài vòng pháp luật, irezumi mang ý nghĩa tội phạm. Tuy nhiên, người nước ngoài vẫn thích thú đến Nhật Bản để học hỏi các kỹ năng từ những nghệ sĩ xăm mình, và xăm mình truyền thống vẫn diễn ra ngầm.

Xăm mình đã được hợp pháp hoá bởi các lực lượng chiếm đóng vào năm 1948, nhưng vẫn mang hình ảnh phạm tội. Trong nhiều năm, hình xăm truyền thống của Nhật Bản được liên kết với yakuza, mafia khét tiếng của Nhật Bản, và nhiều cơ sở tại Nhật Bản (như phòng tắm công cộng, trung tâm thể dục và suối nước nóng onsen) vẫn cấm khách hàng với hình xăm.
Photo: floral-tattoo
Xăm mình và các hình thức trang trí hay sửa đổi cơ thể, như phần lớn thế giới phương Tây, đang dần trở nên phổ biến lại tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thanh niên Nhật Bản, những người quyết định xăm mình thường chọn mẫu xăm "một điểm", là những hình xăm có thể được hoàn thành trong một buổi xăm, thường mang phong cách Mỹ hay bộ lạc. Và gần đây, các hình xăm trong kinh Siddham tiếng Phạn đang trở nên ngày càng thời trang.

Sơn Phạm chuyển ngữ từ Wikipedia English

Tương phản để bổ sung

Về lâu dài, con người sẽ chỉ đạt được những gì mà họ hướng tới. Do đó... tốt hơn là họ nên hướng tới những mục tiêu cao cả. - Henry David Thoureau

Cách vận dụng sự tương phản xuất phát từ nhận thức của chúng ta về những vật hoặc sự kiện xảy ra nối tiếp nhau. Nếu gặp phải một ngày tồi tệ vì vừa bị mất việc và trở về nhà cùng với chiếc xe mới bị va quệt, bạn sẽ có phản ứng hoàn toàn khác với trường hợp vừa tận hưởng một ngày tuyệt vời, được thăng chức và cũng trở về nhà trên chiếc xe bị va quệt đó. Cùng một vết xước nhưng lại có những cách nhìn nhận và phản ứng hoàn toàn khác nhau, và điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của từng người.

Thời gian có thể làm suy giảm khả năng vận dụng Quy tắc Tương phản. Chìa khóa để vận dụng quy tắc là hai vật tương phản phải được đưa ra kế tiếp nhau. Việc này tỏ ra rất hữu dụng trong những cuộc họp và bàn thảo quyết sách: dù bạn liên tiếp nêu ra một vài sáng kiến hay trong cuộc họp, điều này sẽ không gây tác động bằng việc sáng kiến của bạn được đưa ra ngay sau sáng kiến tồi của một ai đó. Tương tự, khi ta đang trò chuyện với một người đàn bà đẹp trong một bữa tiệc thì có một người đàn bà không lấy gì hấp dẫn xen vào, người đàn bà đẹp sẽ trở nên càng đẹp hơn và người đàn bà kém hấp dẫn sẽ càng kém hấp dẫn hơn.

Tất cả đều bắt nguồn từ nhận thức của con người. Trí óc của con người phải tìm một điểm chuẩn so sánh, từ đó mới đưa ra nhận xét, đặc biệt là khi chúng ta nói về những tình huống mới lạ. Con người cần so sánh với những trải nghiệm và kiến thức của mình. Bằng cách đưa ra những triển vọng tương phản, bạn sẽ giúp người nghe có cơ sở để so sánh cho riêng mình. Trí óc không thể xử lý mọi thứ cùng một lúc nên nó sẽ tự hình thành những "lối tắt" giúp đi đến quyết định. Thay vì suy xét kỹ lưỡng trong đầu, chúng ta sẽ tìm kiếm những ranh giới, khuôn mẫu và những điều trái ngược. Chúng ta muốn biết sự khác biệt giữa các lựa chọn và theo lẽ tự nhiên, chúng ta đối chiếu chúng với nhau. Chúng ta sắp xếp mọi thứ trong đầu theo thứ bậc từ tốt nhất xuống xấu nhất, từ đầu tiên tới cuối cùng và từ cao nhất tới thấp nhất. Bạn có muốn đối tượng của bạn sẽ so sánh sản phẩm, dịch vụ của bạn với một chiếc xe đã qua sử dụng hoặc một chiếc Rolls Royce không? Bạn cần phải quyết định mình muốn đối tượng lấy điểm chuẩn so sánh từ đâu. P 196

Chúng ta có thể bắt gặp sự tương phản ở bất kỳ đâu. Bạn có thể đối chiếu bất kỳ hai vật nào tương phản nhau và ngay lập tức thấy được tác động của nó. Hãy thử một thí nghiệm nhỏ: đổ nước vào 3 xô; một xô nước nóng, một xô nước lạnh và một xô nước ấm; đặt một chân vào xô nước nóng và một chân vào xô nước lạnh cùng một lúc và để khoảng 30 giây; sau đó đặt cả hai chân vào xô nước ấm, và bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước những gì cảm nhận được. Nước trong xô không thay đổi, nhưng cái chân đã ngâm nước nóng lại cảm thấy lạnh, còn cái chân đã ngâm nước lạnh lại cảm thấy nóng. Cùng một xô nước song đem lại hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ một sản phẩm hay dịch vụ nào cũng có thể bị so sánh với sản phẩm tương tự để tạo nên sự khác biệt hẳn so với thực tế. P 198

Kiểu tương phản "Pha đường vào ấm"

Giả sử bạn đang nghĩ về đoạn quảng cáo trên tivi tối hôm trước. Bạn thấy người bán hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm mới và bắt đầu thấy hứng thú. Bạn bắt đầu nghĩ tới cách mà sản phẩm này sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình khi mua nó về. Những người bán hàng thoạt tiên không bao giờ nói đến chuyện giá cả, nhưng cuối cùng họ sẽ đề cập tới điều đó. Giá của sản phẩm cao hơn nhiều so với suy nghĩ của bạn. Bạn hy vọng chỉ phải bỏ ra 99 đôla trong khi giá của nó là 499 đôla. Bạn cảm thấy hụt hẫng, song vẫn đứng nhìn sản phẩm do đã trót đam mê nó cũng như ham muốn những điều sản phẩm sẽ đem lại để thay đổi cuộc sống của mình.

Nào, hãy đợi một chút - hôm nay là ngày khuyến mại đặc biệt với sản phẩm này. Đây là ngày may mắn của bạn! Thay vì 499 đôla, giá đưa ra chỉ còn 297 đôla. Có vẻ như bạn đã gặp một vụ hời, song giá vẫn còn hơi đắt. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Những người bán hàng lại khuyến mại thêm 3 món hàng khác có trị giá lên tới 350 đôla. Hầu như không thể tin nổi nữa! Bạn sẽ có những sản phẩm với tổng giá trị lên tới 800 đôla trong khi chỉ phải trả 297 đôla. Đến giờ bạn thực sự hứng thú và sẵn sàng mua ngay sản phầm mình muốn. Nhưng chưa hết; mọi thứ còn trở nên hấp dẫn hơn nữa! Nếu bạn đặt hàng bây giờ, bạn có thể trả góp 3 lần, mỗi lần 99 đôla, trong vòng 3 tháng. Bạn không thể tin là mình có thể may mắn đến vậy, và bạn mua sản phẩm đó ngay lập tức.

Khi bạn "pha đường", bạn đưa thêm những giá trị gia tăng để vụ mua bán trở nên ngày càng có giá trị hơn. Chúng ta đều có thể rút ra bài học từ ví dụ về việc bán bánh ngọt ở một trường trung học: Khi người thu ngân nói với một nhóm khách hàng là họ có thể mua một bánh nướng và hai bánh quy chỉ với giá 75 xu, 40% số người trong nhóm đã quyết định mua. Sau đó, người thu ngân lại nói với một nhóm khách hàng khác rằng bánh nướng được bán với giá 75 xu, song cho biết thêm nhân dịp buổi liên hoan đặc biệt mà họ sẽ đi dự đêm hôm đó, cửa hàng quyết định sẽ tặng thêm 2 bánh quy khi mua một bánh nướng. Cuối ngày hôm đó, có tới 70% số khách hàng trong nhóm thứ hai mua bánh nướng và bánh quy sau khi kỹ thuật "Mua một được ba" được áp dụng, mặc dù trên thực tế nó không khác gì với vụ mua bán trước đó. Tất cả là nhờ vào cách thức thể hiện - bạn phải vận dụng chiến thuật "pha đường vào ấm"!

Bạn có thể thấy kỹ thuật trên được sử dụng một cách phổ biến trong các siêu thị và đoạn quảng cáo, khi một công ty đưa ra chiến lược "trọn gói" để tạo sự tương phản giữa trước và sau khi mua hàng. Bạn có thể nhìn thấy những bịch tã lót trên đó hàng chữ "Tiết kiệm 20%" bị gạch đi, thay vào đó là "Tiết kiệm 30%". Hoặc giả nhà sản xuất lại áp dụng phương pháp "Mua 5 tặng 1". Cũng có khi họ tăng số lượng món đồ trong bao bì, giả dụ 20 thay vì 16, với giá bán không đổi. Dù dưới hình thức nào thì đó cũng đều là phương cách "pha đường vào ấm" và sự vận dụng Quy tắc Tương phản trong thực tế. Đó không phải là cái giá thực tế phải trả mà chính là những lợi ích bổ sung tạo cho người mua ấn tượng về một vụ mua bán có lời hơn.

Hãy hình dung bạn đang ở trong một cửa hàng bánh kẹo nhỏ để mua socola cho người yêu. Người bán hàng lấy kẹo ra và để lên cân. Cô ta nhận thấy số kẹo trên cân chưa đủ và bắt đầu bỏ thêm vào. Một cách khác là cô ta để tất cả socola lên cân rồi dần dần rút bớt đi. Cách nào sẽ làm bạn hài lòng hơn? Trong trường hợp thứ nhất, bạn sẽ có cảm giác mình đang nhận được nhiều hơn và việc mua bán có vẻ "ngọt ngào", trong khi theo cách thứ hai, bạn sẽ có cảm giác như mình bị ăn cắp. P 199

Kiểu tương phản Hạ thấp tới mức phi lý

Kỹ thuật này liên quan đến việc chia nhỏ yêu cầu của bạn xuống những mức có vẻ như nằm trong tầm tay của đối tượng. Hãy lấy ví dụ bạn đang cố gắng thuyết phục một người mua hợp đồng bảo hiểm. Khách hàng chỉ muốn mua bảo hiểm ở mức 250.000 đôla, trong khi bạn cho rằng mức này là chưa đủ với nhu cầu của khách. Bạn gợi ý khách hàng nên chọn mức 500.000 đôla để có thể đủ bảo hiểm cho toàn bộ gia đình, song người này có cảm giác mức phí quy định hàng tháng là quá cao. Trong trường hợp này, bạn chia nhỏ mức phí và chỉ cho người đó thấy chỉ cần bỏ thêm 50 xu mỗi ngày, hoặc tiết kiệm một lon soda là anh ta có thể bảo hiểm không những cho bản thân mà còn cho cả gia đình trong trường hợp có biến cố. Với sự tương phản này, khách hàng của bạn sẽ có cảm nhận khác hẳn bởi chỉ cần bỏ thêm 50 xu mỗi ngày là anh ta sẽ có thêm 250.000 đôla tiền bảo hiểm trong trường hợp rủi ro. Bạn đã "cơ cấu lại" đề xuất của mình thành những đề nghị đơn giản để tạo cho khách hàng cảm giác nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của mình. P201

Kiểu tương phản Chuyển trọng tâm

Đôi khi việc đưa ra cho đối tượng của bạn một khung tham chiếu khác hoặc chỉ đơn thuần chuyển hướng chú ý của họ là một ý kiến hay. Đây chính là loại ý tưởng "cốc đầy một nửa". Hai học giả của Đại học Iowa là Levin và Gaeth đã tiến hành một nghiên cứu, theo đó họ đưa cho hai nhóm thực khách hai mẫu bánh kẹp thịt bò. Trên thực tế, hai mẫu này hoàn toàn giống hệt nhau và chỉ có một khác biệt nhỏ trong cách thức giới thiệu: với một nhóm, chiếc bánh kẹp được giới thiệu là có 75% thịt bò nạc, trong khi thông tin đưa ra cho nhóm kia là trong bánh kẹp có 25% mỡ. Kết quả là nhóm thực khách được giới thiệu bánh kẹp có 75% thịt nạc đánh giá chiếc bánh có chất lượng cao và vị ngon hơn nhiều so với nhóm thực khách kia, những người đã nhận xét bánh kẹp có nhiều mỡ, dễ ngấy và có chất lượng thấp.

Trong ví dụ dưới đây, hãy để ý tới cách thức hai bác sỹ sử dụng để thông báo cho bệnh nhân kết quả chẩn đoán:

Bác sỹ thứ nhất: Tôi không muốn phải nói với anh điều này nhưng xét nghiệm khẳng định anh bị huyết áp cao và anh có nguy cơ phải đối mặt với một số biến chứng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Anh phải thay đổi một số thói quen ngay từ bây giờ và cần điều chỉnh môi trường công việc, lối ăn ngủ và chương trình tập luyện.

Bác sỹ thứ hai: Nhìn chung, thể trạng của anh tương đối tốt trừ việc huyết áp có cao hơn bình thường một chút. Tôi rất vui là anh đã đến đây và chúng ta có thể cùng nhau bàn về một số biện pháp phòng ngừa. Thực tế thì có hàng triệu người Mỹ đang chịu chứng huyết áp cao và chúng tôi biết một vài cách mà anh có thể áp dụng để làm giảm huyết áp. Nếu anh làm theo đúng những bước tôi chỉ ra ở đây, anh sẽ nhanh chóng thấy và cảm nhận được sức khỏe của mình được cải thiện từng ngày.

Cả hai bác sỹ trên đều cùng đề cập tới một việc nhưng với những cách thể hiện khác nhau. Bác sỹ thứ hai đã cố gắng truyền đạt thông tin theo ý nghĩa tích cực, tránh không để bệnh nhân của mình bị sốc bởi những thông tin tiêu cực đến cùng một lúc. Bệnh nhân cần được biết về thực tế bệnh tình của mình và những tác động tới sức khỏe, song lối truyền đạt khởi đầu bằng những thông tin tích cực và chung chung sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn về mặt tình cảm và tâm lý để chữa trị bệnh. P 202

Kiểu tương phản Sập cửa trước mặt

Đây là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất để vận dụng Quy tắc tương phản. Nhìn chung, nếu ngay từ đầu một đề xuất quá lớn và gần như phi lý được đưa ra thì nó hầu như không có khả năng được chấp thuận và khách hàng sẽ bác bỏ ngay. Họ sẽ "sập cửa trước mặt" bạn. Sau đó, khi bạn đưa ra một đề xuất nhỏ và hợp lý hơn, thì khách hàng có xu hướng sẵn lòng chấp thuận hơn là khi bạn đưa đề xuất này ra ngay từ đầu. Vì khi so sánh thì đề xuất đưa ra sau có vẻ tốt hơn nhiều. Kỹ thuật này thực sự hiệu quả bởi những chuẩn mực xã hội đã chỉ ra rằng sự nhân nhượng này phải được đánh đổi bằng sự nhân nhượng khác. Khi bạn cho phép người khác bác bỏ đề xuất của mình, điều đó được coi là một nhân nhượng. Đối tượng bạn đang thuyết phục sẽ cảm thấy anh ta có trách nhiệm phải đồng ý với đề xuất nhỏ hơn mà sau này bạn đưa ra.

Để chứng minh cho nguyên tắc này, đầu tiên các nhà nghiên cứu đề nghị sinh viên tham gia hiến máu hai tháng một lần trong ba năm liên tiếp. Do đòi hỏi một cam kết dài hạn, không những về thời gian mà còn cả trách nhiệm tình cảm và tâm lý, đề nghị này đã bị đa số sinh viên từ chối. Một ngày sau, một đề nghị khác được đưa ra vẫn với các sinh viên này - họ chỉ phải hiến máu một lần vào ngay ngày kế tiếp và 49% sinh viên đồng ý. Với một nhóm sinh viên khác, những người chỉ nhận được đề nghị sau, tỷ lệ đồng ý chỉ đạt 31%.

Nghiên cứu tiếp tục được tiến hành vào ngày hôm sau. Khi các sinh viên có mặt để tham gia hiến máu, họ nhận được đề nghị cung cấp số điện thoại cá nhân để liên lạc trong những dịp tiếp theo, để xem họ có hiến máu tiếp không. Với nhóm sinh viên đầu tiên (những người nhận được cả hai đề nghị), 84% đồng ý cho số điện thoại. Với nhóm thứ hai, tỷ lệ đồng ý chỉ đạt 43%. P 205

Trong quá trình thương lượng, kỹ thuật Sập cửa trước mặt có thể là một công cụ đắc lực. Hãy quan sát một nhà môi giới bất động sản nhiều kinh nghiệm. Anh ta thường tìm những bất động sản có chất lượng được rao bán trên thị trường từ vài tháng trước, song chưa có người mua do người bán đòi giá tới 500.000 đôla. Để giảm bớt kỳ vọng của người bán, nhà môi giới thuê một người tới xem và, sau khi tỏ ra rất thích thú với ngôi nhà, anh ta trả một cái giá rẻ như bèo: 350.000 đôla. Nhà môi giới liền bước vào và đưa ra mức giá hợp lý hơn: 430.000 đôla và được chấp nhận sau một hồi thương lượng. Những nhà đám phán về lao động thường xuyên phải áp dụng thủ thuật này. Họ bắt đầu với những đòi hỏi rất cao và đợi đến lúc bị bác bỏ. Ngay lập tức, họ tỏ ra nhân nhượng và đưa ra một loạt các yêu cầu nhỏ hơn hoặc những đề nghị dễ dàng được chấp nhận hơn. Trên thực tế, những đề xuất đưa ra sau lại chính là mục tiêu của nhóm đàm phán lao động. P 208

Kiểu tương phản Hiệu ứng so sánh

Một vài công ty bất động sản duy trì những căn nhà "được bố trí sẵn". Đó là những căn nhà trong tình trạng tồi tệ song được niêm yết với mức giá phóng đại nhằm thuyết phục người mua quyết định chọn những căn nhà thật sự của công ty sau khi so sánh hai căn. Trước tiên, đại lý sẽ dẫn khách hàng tới xem các căn nhà "mồi", sau đó chỉ cho khách hàng căn nhà công ty muốn bán thật sự, cả hai căn nhà đều được niêm yết ở cùng mức giá. Với khách hàng, căn nhà sau trông tốt hơn nhiều so với cái "ổ chuột" họ xem đầu tiên. Kỹ thuật này tỏ ra hiệu quả khi giới thiệu một căn nhà trị giá 120.000 đôla sau khi cho khách xem căn nhà có giá 90.000 đôla.

Trong một nghiên cứu khác, người ta quan sát việc bán những bàn bi-a để xem giữa hai phương thức "bán cao giá" và "bán hạ giá", phương thức nào hiệu quả hơn. Trong vài tuần, người bán trước tiên giới thiệu với khách hàng những chiếc bàn giá thấp hơn, rồi sau đó là những kiểu mẫu có giá cao hơn. Giá trung bình bán được khoảng 550 đôla một bàn. Trong lần thí nghiệm thứ hai, khách hàng ngay từ đầu được cho xem những bàn bi-a cao cấp nhất, có giá lên tới 3.000 đôla. Sau khi cho khách hàng xem những loại bàn bi-a đắt nhất, người bán dần dần đưa ra những mẫu với giá thấp hơn. Lần này, giá bán trung bình đạt trên 1000 đôla mỗi bàn. Sau khi được xem những chiếc bàn có chất lượng cao và kiểu dáng đẹp, khách hàng tỏ ra ít hứng thú hơn với những chiếc bàn cấp thấp, do đó khách hàng thường có xu hướng mua những sản phẩm giá cao hơn. P 211

Những người chào bán oto cũng thường sử dụng quy tắc Tương phản. Họ đơi cho đến khi mức giá cuối cùng được đàm phán xong xuôi rồi mới đưa ra từng lựa chọn để bạn bổ sung vào chiếc xe mới mua. Sau khi đã bỏ ra tới 15.000 đôla, việc bạn bỏ ra 200 đôla cho lớp sơn lót, hoặc kéo dài thời hạn bảo hành, hoặc một ổ đĩa CD có vẻ không đáng gì! Thủ thuật ở đây là đưa ra những lựa chọn hoàn toàn biệt lập với nhau. Sau khi bạn đã quyết định mua một chiêc giường trị giá 1.000 đôla, thì lớp bảo vệ tổng hợp giá 70 đôla không đáng phải suy tính nhiều. Đối tượng của bạn sẽ luôn trả tiền nhiều hơn cho những vật dụng và phụ kiện đi kèm sau khi họ đã quyết định mua sản phẩm chính. P 216

Đây là một ví dụ khác liên quan đến việc quyên góp từ thiện: thông thường trước khi người đi quyên góp đề nghị bạn đóng góp, họ sẽ hỏi về sức khỏe và cuộc sống của bạn. Thường thì bạn sẽ trả lời "Tôi khỏe" hoặc "Công việc khá tốt" hoặc cái gì đó tương tự. Sau khi bạn nói ra hoàn cảnh của mình khá thuận lợi, người đi quyên góp tiền tiếp tục nói "Tôi thực sự rất mừng vì mọi việc của ông vẫn tốt. Tôi gọi điện để hỏi xem liệu ông có thể đóng góp một khoản từ thiện nhỏ để giúp những người không may mắn không?" Vậy đấy, bây giờ thì bạn sẽ xử sự ra sao? Bạn chắc chắn không muốn người khác nghĩ mình ích kỷ hoặc vô cảm, đặc biệt là khi người đó đã nhắc bạn nhớ mình có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều so với những người khác mà công ty anh ta đang quyên góp giúp đỡ. Trong một nghiên cứu, 18% số người đã đóng góp từ thiện mà không được hỏi bạn từ đầu bằng câu nói, "Ông cảm thấy tối nay thế nào?" trong khi có tới 32% người trả lời câu hỏi này đã đóng góp. P 217
Maximum Influence

Sự nhất quán về tâm lý
Miếng mồi và cái công tắc
Bước một chân qua cửa
Sự hấp dẫn: Hiệu ứng hào quang
Sự tương đồng (thân quen)
Kỹ năng giao tiếp
Sức ép xã hội (Quy tắc Công nhận Xã hội)
Quy tắc khan hiếm
Ngôn từ - Đòn bẩy của ngôn ngữ
Tương phản để bổ sung
Kỳ vọng
Lôi cuốn đánh thức trí tò mò
Khen ngợi giải phóng tiềm năng
Tiêm chủng để phòng thủ

"Poles apart" nghĩa là gì?

Các binh lính Ấn Độ biểu diễn 'Malkhamb', một kiểu thể dục truyền thống của Ấn Độ, trong triển lãm
quân đội hai ngày ở 
Allahabad. Ảnh: Jitendra Prakesh.

Nếu hai điều gì hay vật gì là 'poles apart' (hai cực xa nhau), có nghĩa là chúng rất khác nhau.

Ví dụ
Even though Sarah and Kate are identical twins, their personalities are poles apart.
Our new manager is poles apart from the old one – she has completely different ideas.
We would like to offer you the job! Your interview was excellent and you were poles apart from the other candidates.

Xin lưu ý
Nếu bạn 'in pole position' (ở điểm cực), có nghĩa là bạn ở vị trí tốt nhất để giành chiến thắng một cuộc thi.

Angelina Jolie's last film was such a success – I think she'll be in pole position to win an Oscar.

Thực tế thú vị:
Malkhamb là một môn thể thao truyền thống của Ấn Độ, có nguồn gốc từ thế kỷ thứ mười hai. Các đấu thủ nhảy lên một cột thẳng đứng bằng gỗ, và thực hiện các động tác thể dục khác nhau trong khoảng 90 giây. Trình diễn tốt đòi hỏi sức khỏe và nghị lực phi thường.

Transform_Oct 23


A person can learn nothing except by going from the known to the unknown.
- Claude Bernard

Assignment: Today, release your grasp on what you think you know and slip in to the ease of not knowing.

Claude Bernard (12 July 1813 – 10 February 1878) was a French physiologist. He was the first to define the term milieu intérieur (now known as homeostasis, a term coined by Walter Bradford Cannon). Historian of science I. Bernard Cohen of Harvard University called Bernard "one of the greatest of all men of science". Among many other accomplishments, he was one of the first to suggest the use of blind experiments to ensure the objectivity of scientific observations.

Nên làm gì ở những năm còn lại cuối đời

Những năm còn lại trong cuộc đời ...
Đời người thật ngắn ngủi. Nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta lang thang trong khuôn viên trường đại học, vui cười vô tư và bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua rồi. Đời người thoáng chốc đã già!
Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc vì qua một ngày, chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy, một ngày đến, chúng ta vui một ngày. Vui một ngày…rồi không biết được bao nhiêu ngày nữa. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy vì những niềm vui ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống.

Hạnh phúc là những gì hiện đang ở chung quanh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm “ Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”…

Tiền rất quan trọng trong đời sống của con người nhưng tiền không phải là tất cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền và cũng đừng lệ thuộc vào đồng tiền, mặc dù biết rằng nếu không có tiền thi làm sao chúng ta sống, làm sao để được thoải mái.

Ta vẫn biết khi ta ra đời, ta đâu có mang nó đến và khi ra đi, chúng ta cũng không mang nó theo.
Đồng tiền có thể mua một lâu đài to lớn nhưng đồng tiền không mua được mái ấm gia đình.
Đồng tiền giúp chúng ta mua được nhiều thứ tiện nghi trong cuộc sống nhưng đồng tiền không mua được sức khỏe cũng như hạnh phúc trong đời sống.
Quãng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho đáng sống, ta phải làm cho cuộc đời thêm phong phú .
Những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi. Tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình.

Vào trong internet để gửi thư cho bạn bè, để chia sẻ một tin hay, một chuyện vui, một bản nhạc, đọc những bài viết có giá trị, hay “chat” với người quen biết. Chúng ta cần trau dồi bộ óc để trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Nếu có người bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái, tốt bụng với mọi người. Rảnh rỗi đi làm những việc từ thiện xã hội, giúp một tay tại những nơi tôn kính như nhà Chùa, nhà Thờ,… lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những thú vui trong tuổi già.
Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẻ. Việc gì muốn thì làm, ai nói sao thì mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình. Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá kiêng cữ thì không đủ chất bổ dưỡng, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu…

Cuộc sống tuổi già thật đa dạng, nhiều màu sắc nên ta cần có nhiều bạn bè, nhiều nhóm bạn bè hoặc tham dự vào những sinh hoạt trong các Hội đoàn ái hữu lành mạnh. Gặp bạn, nói ra những điều phiền muộn cho nhau nghe. Hãy tìm cách gặp gỡ bạn bè và người thân vì không còn nhiều thời gian nữa.
Một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chổ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh. Đừng bao giờ nói, hay nghĩ là: “Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa”. Đừng nói những lời hay những tư tưởng có ý tuyệt vọng.
Người già chỉ sảng khoái khi được có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được.
Ở tuổi hiện tại, chúng ta đừng nghĩ đến đồng tiền, đừng nghĩ đến giàu hay nghèo nữa và cũng đừng than trách hay hối hận vì những lầm lỗi trong quá khứ và cũng đừng tự hỏi là tại sao bây giờ ta không có nhiều tiền. Đừng nói ta không có tiền.

Có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quí giá mà có nhiều tiền cũng không mua được, đó là người phối ngẫu của chúng ta.

Photo: chuabenh
Nếu có chút ít đồng tiền thì cứ tiêu xài những gì ta cần vì sẽ có lúc chúng ta để lại cho người khác xài. Nếu hôm nay ta còn khoẻ mạnh, còn ăn được những món ăn ta thích và ăn biết ngon là ta đã có một khối tài sản to lớn trong tuổi già.

Rồi ta tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, ly cà phê buổi sáng, kể chuyện năm xưa hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại.
Cuối tuần, hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản. Đó là những niềm vui trong cuộc sống của tuổi già.
Tứ khoái của tuổi già là: Ăn, ngủ, thể dục và du lịch.

Ăn được ngủ được là Tiên. Ăn và ngủ đi đôi với nhau. Người lớn tuổi có nhiều thì giờ nghỉ ngơi, cần có chế độ ăn uống bổ dưỡng, cung cấp đủ calories cho cơ thể. Sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và là kim chỉ nam của tuổi thọ. Đi du lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc thanh thản và vui sống.

Khi về già, chúng ta thường hay sống về quá khứ, hay nhớ lại chuyện xưa. Sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói, xa vời.
Hẹn nhau trong những buổi họp mặt để ta có nhiều người bạn tâm tình, kể lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ…vui cười thích thú.
Vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, luôn luôn yêu thương người bạn đời, gắn bó với nửa kia của mình, là điều mà chúng ta mong ước. Đưa các cháu đi học, đi ăn, chơi đùa với các cháu… là thú vui của tuổi già. Ta phải làm thế nào tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già. Nụ cười là liều thuốc bổ quí nhất.
Chúng ta cần tránh đi những sự cãi vã, tranh giành hơn thua từng lời nói hoặc những tranh chấp vô ích với bất cứ ai.

Chính những lúc cãi vã, giận dữ đó đã đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống, không thích hợp trong tuổi chúng ta, nhất là những người đang đau yếu. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật một cách lạc quan, tự tin, đừng quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay, sẽ có thể ra đi mà không hối tiếc. Hãy để bác sĩ chăm sóc, luôn luôn giữ bình an trong tâm hồn.

Chúng ta có thể nói là mình có hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống ít kiêng cử khi vào tuổi hoàng hôn.

Thiên đàng không phải đi tìm đâu cho xa mà thiên đàng do ta dựng nên và chui vào đó mà hưởng hạnh phúc. Sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Hoàn toàn khoẻ mạnh, đó là thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh…Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung.

Người thích làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai, bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị của mình đó là cách sống lành mạnh.

SINH, LÃO, BỆNH, TỬ là quy luật ở đời, không ai chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng cuộc đời của một người cũng chỉ là con số không to lớn.