Journey in Life: 04/26/13

Friday, April 26, 2013

"Method to my madness" nghĩa là gì?

Beautiful Plummage. Photo courtesy ozz13x via Getty Images.

Method có nghĩa là phương pháp và madness nghĩa là điên rồ. Thành ngữ này có nghĩa là có một mục tiêu thầm kín nào đó trong hành vi điên rồ của một người.

“My colleagues assumed (cho rằng) I’d gone crazy when I threatened to resign my position as assistant sales manager (phụ tá quản lý ban tiêu thụ sản phẩm). What none of them suspected was that I wanted the boss to give me a promotion. And it worked (Và tôi đã thành công). Within a few weeks I was running the department. See, there was a method to my madness! (Các bạn thấy không? Tôi có một mục tiêu kín đáo trong hành vi bị coi là điên rồ của mình.)”

“Talk about strange! I was watching this nature documentary which featured a rarely seen bird. At one point, it extended its wings to exhibit exotic plumage (bộ lông đẹp kỳ lạ) and began strutting (nhảy nhót khệnh khạng) around the jungle floor. It turned out there was a method to its madness (có một mục đích kín đáo trong hành vi kỳ lạ của nó). It was part of an elaborate courtship ritual (cách tán tỉnh cầu kỳ), trying to attract a mate.”

VOA

Nothing is a waste of time

Non Existence. Photo courtesy mindfulness.

"Nothing is a waste of time if you use the experience wisely."
~Rodin

Previous post: Life has no meaning