Journey in Life: 05/04/13

Search This Blog

Saturday, May 4, 2013

"March to a Different Drummer" nghĩa là gì?

On the Zappos tour with "the mayor" of Zappos. Photo courtesy Robert Scoble.

'March to a different drummer' có động từ to march nghĩa là bước đi, diễu hành và drummer nghĩa là người đánh trống. Thành ngữ này có nghĩa là hành động một cách độc lập, hay có những ý tưởng không giống những người khác.

Ví dụ
“My friends are always inviting me to these crazy New Year’s Eve parties. But I’ve always marched to a different drummer (luôn luôn có ý nghĩ khác). Going to big noisy celebrations just to wait until midnight isn’t for me (không phải là điều tôi thích làm). I’d much rather (chỉ thích) stay home and have a quiet (êm đềm) evening watching a good movie or reading a good book.”

“Zappos, the biggest online shoe store could have copied (đáng lý ra đã có thể bắt chước ) its competitors. Instead, it marched to a different drummer (hoạt động theo một phương cách khác). By offering free shipping, and a 365-day return policy, it provided some of the best service in the industry. Maybe that’s why it’s grown from nothing to an almost $1 billion giant.”

VOA

Popular Now