Journey in Life: 05/08/13

Search This Blog

Wednesday, May 8, 2013

Mối quan hệ nguy hiểm


chết dần, chết mòn :D

Bài trước: Iceland: rủi ro sex cùng em gái họ

Pencil and Eraser
Relationship Marketing 101. . . Revised
Marbles

"On the Back Burner" nghĩa là gì?

Vừa học vừa chăm con? Photo courtesy Jason and Kris Carter.

Back burner nghĩa là một bộ phận của lò đốt ở đằng sau, ít được sử dụng. On the back burner xuất xứ từ lĩnh vực nấu ăn. Khi một anh bếp nấu nhiều món thì anh thường đặt những món không cần gấp vào lò đốt phía sau. Vì thế 'on the back burner' có nghĩa là một việc bị gác sang một bên để rồi sẽ giải quyết sau vì nó không quan trọng hay cấp bách. Ngược lại, nếu là một việc cấp bách cần giải quyết ngay thì người Mỹ nói on the front burner.

Ví dụ
“My poor nephew was so looking forward to going camping with his buddies (người bạn). Then his boss came into his office to explain an urgent project that would require his attention (một dự án khẩn cấp mà cháu phải đảm trách). You can guess what happened to his outing: his camping trip ended up on the back burner (gác sang một bên).”

“My wife’s quite ambitious. After her unexpected pregnancy, family and friends assumed she’d delay working towards her PhD. But her studies won’t be on the back burner. She’s decided to take classes next semester and take care of the baby after he’s born.”

VOA

Popular Now