Journey in Life: 07/06/13

Search This Blog

Saturday, July 6, 2013

"Cozy up" nghĩa là gì?

Sau khi kết thân với các chính trị gia địa phương, các kế hoạch xây nhà nhanh chóng được chấp nhận*. 

Tính từ COZY có nghĩa là ấm cúng, thành ngữ 'COZY UP' lại có nghĩa là tìm cách kết thân hay nịnh bợ một người nào để dành được điều gì mình mong muốn.

Ví dụ
Ever since Lisa got put on (bị đổi sang) the night shift (làm ca đêm), she's been COZYING UP (nịnh bợ) to the boss. By baking him cookies and showering him with compliments (hết lời khen ngợi), she's trying to get him to switch her back to the day shift. We'll see if her efforts have any influence on him.

The Smith Development Company is so predictable (có lối làm việc rất dễ tiên đoán). Once it discovers farmland (đất ruộng) that could be turned into housing, it COZIES UP to local politicians (chính trị gia địa phương). With the access it gains, building plans are soon approved. Before long, construction crews are busy at work!

Huyền Trang
VOA


* Supporting Temporary Housing Mission in Prattsville, NY after flooding from Tropical Storm Irene. Photo courtesy New York District, U.S. Army Corps of Engineers.

Popular Now