Journey in Life: 08/17/13

Search This Blog

Saturday, August 17, 2013

"With flying colours" nghĩa là gì?

A Hungry Native Drone Fly-Eristalinus punctulatus. Photo courtesy giovzaid85.

Nếu bạn làm điều gì đó - nhất là một bài kiểm tra hay kỳ thi - 'with flying colours', có nghĩa là bạn làm điều này dễ dàng và rất thành công.

Ví dụ
She passed her exams with flying colours!
With all that practice, John will pass his driving test with flying colours.

Xin lưu ý
Nếu điều gì 'gets off to a flying start', có nghĩa là điều đó khởi đầu rất suôn sẻ và thành công.

Our trip got off to a flying start: the roads were empty, and we got to our destination early.

Thực tế thú vị:
Nguồn gốc của thành ngữ này 'with flying colours' liên quan tới những lá cờ của các con tàu. Từ xa xưa, các con tàu cập bến cảng thường treo cờ nhiều màu sắc, để cho mọi người thấy chuyến đi biển của họ đã thành công ra sao.

BBC


Popular Now