Journey in Life: 09/05/13

Search This Blog

Thursday, September 5, 2013

"Beat a dead horse" nghĩa là gì?

Bạn nào biết tượng của ai xin cho langdu biết bằng cách comment. Ảnh chụp 3:26 chiều ngày 6/8/2012 tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga.

'Beat a dead horse' nghĩa đen là đánh đập một con ngựa chết, và nghĩa bóng là làm đi làm lại một việc gì một cách vô ích, cố gắng làm trong khi không có hy vọng gì cả.

Ví dụ
My son’s room is a constant mess (lúc nào cũng bừa bãi) even though he knows he’s expected to keep it tidy (gọn gàng ngăn nắp). My husband and I have done everything from pleading (van nài) with him to threatening him, but it’s been a waste of time. We’re simply beating a dead horse (làm một việc vô vọng). He’ll never change.

Again and again, I’ve tried to get senators (nghị sĩ) in my state to ban smoking in restaurants. But it’s been hopeless so far; they haven’t listened to me. I hate to beat a dead horse but I feel they need to pass this legislation in order to improve public health (cải thiện sức khỏe của dân chúng).

Huyền Trang
VOA


Popular Now