Journey in Life: 10/07/13

Search This Blog

Monday, October 7, 2013

"Get a load of this!" nghĩa là gì?

Horse drawn milk collection with churns, Korsze, Mazury May 1991. Photo courtesy Felix O.

Bạn có thể nói 'get a load of this' khi bạn muốn ai đó chú ý đến điều gì hào hứng hoặc thú vị.

Ví dụ
Mike, get a load of this: our friend Frank is being interviewed on the TV news right now!
Get a load of this: I've just found out that our teacher used to be a professional footballer!

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với cụm từ 'take a load off your feet' có nghĩa là ngồi xuống và thư giãn.

William, you look exhausted. Come and sit here. Take a load off your feet.

Thực tế thú vị:
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Mỹ, 85% lượng sữa con người tiêu thụ được làm từ sữa bò (cows). Tuy nhiên, sữa trâu (buffalo), dê (goat), cừu (sheep), lạc đà (camel), lừa (donkey), ngựa (horse), tuần lộc (reindeer) và sữa bò Tây Tạng (yak) cũng được tiêu thụ bởi mọi người trên thế giới.

BBC


Popular Now