word

Có lẽ tôi nên trình bày tự nhiên nhiều hơn nữa. Photo courtesy KOMUnews . ' Wing it ' (shared via VOA) có nghĩa là làm một ...