Journey in Life: 12/15/13

Search This Blog

Sunday, December 15, 2013

"Spin one’s wheels" nghĩa là gì?

A Dyak girl at her spinning wheel. Photo courtesy N07.

'Spin one’s wheels' có một động từ mới là to spin nghĩa là quay tròn. Spin one's wheels nghĩa đen là quay tròn bánh xe, tức là cố gắng nhiều lần để làm một điều gì mà không đạt được kết quả mong muốn.

Ví dụ
Julia wasted the morning (mất cả buổi sáng) trying to get her laptop fixed (sửa). After spending a long time on the phone waiting, she was finally able to talk to a technician. But he couldn’t determine (xác định) what was wrong. She was so tired of spinning her wheels (nỗ lực không đi đến đâu) that she wrote out her work by hand.

Successful college students don’t spin their wheels (không phí thì giờ làm những việc không mang lại kết quả). According to experts, they make progress (tiến bộ) quickly because they are organized (ngăn nắp), enthusiastic (hăng hái) and confident. They know how to set goals (ấn định mục tiêu), ask lots of questions, and find a mentor (cố vấn dày kinh nghiệm) to help them.

Huyền Trang
VOA


Popular Now