Journey in Life: 01/02/14

Search This Blog

Thursday, January 2, 2014

"Gain ground" nghĩa là gì?

Xe bán thức ăn ngày càng được nhiều người ưa thích. Photo courtesy Bob B. Brown.

'Gain ground' có một từ mới là ground nghĩa là mặt đất. 'Gain ground' (giành được đất, giành được chỗ đứng) là đạt được tiến bộ hay thắng lợi, đuổi sát một người hay một cái gì.

Ví dụ
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food (xe bán thức ăn) was parked. This vendor sold gourmet sandwiches (bánh ngon dành cho người sành ăn), which were quite good. I’ve learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation’s capital. However they are becoming more popular (được nhiều người ưa thích), and I predict that they will gaind ground (trở nên phổ biến hơn).

Susie Harris is running for a seat on the local school board (ban giám sát) this year. She’s not a terribly effective (hữu hiệu) campaigner (người vận động). But she seems to benefit (được lợi) from mistakes that her challengers make. As she gains ground (đạt tiến bộ) against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.

Huyền Trang
VOA


Popular Now