Journey in Life: 01/22/14

Search This Blog

Wednesday, January 22, 2014

Nhà hàng bia tươi Pilsner Original Hoa Viên - 10 Nguyễn Biểu

Lườn ngỗng hun khói + Bò nướng bia đen :D

điện thoại: 04.3972.5565.

"Wise old owl" nghĩa là gì?

Một con cú tai dài. Photo courtesy Johnathan Nightingale.

Khi bạn nói ai đó là 'a wise old owl' (con cú già thông minh), ý bạn nói họ rất từng trải trong cuộc sống (lõi đời).

Ví du
My English teacher was a wise old owl. He told me that I shouldn't give up on things when they don't work the first time.
Mary saved 20% of her salary for her retirement. She was a wise old owl.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'a night owl' (con cú đêm) nghĩa là ai đó thức rất khuya vào buổi đêm.

Bob is a night owl. He never goes to bed before 3am.

Thực tế thú vị:
Cú tai dài sống phần lớn trong năm như một loài đơn độc. Nhưng vào mùa đông, chúng quây quần với nhau thành các nhóm lên tới 200 con. Các bộ phận có thể nhìn thấy ở tai của chúng chỉ đơn thuần để trang trí, chứ không có mục đích gì.

BBC


Popular Now