Journey in Life: 03/11/14

Search This Blog

Tuesday, March 11, 2014

"Keyed up" nghĩa là gì?

What is the key to success when learning English? Photo courtesy slgckgc.

Nếu bạn 'keyed up', điều đó có nghĩa là bạn đang vui mừng hay lo lắng. Cụm từ này thường được dùng với 'about' - to be keyed up about something.

Ví dụ
I'm really keyed up about the show tonight.
You've been keyed up all morning, Clive. You should take some time to relax before your exam.

Xin lưu ý
Chìa khóa thành công là gì? Bạn có biết chìa khóa để được hạnh phúc? Hay chìa khóa để giàu có? 'The key to sth' - chìa khóa để một cái gì, nghĩa là cách để đạt được nó.

The key to happiness is accepting that you can't change everything.

Thực tế thú vị:
Trong tiếng Anh, chúng ta nói về a 'bunch of keys', nghĩa là một chùm chìa khóa. Danh từ 'bunch' cũng thường được sử dụng với chuối hay hoa khi chúng được buộc chặt với nhau thành một nải, bó.

BBC

Popular Now