word

Say Cheese. Photo courtesy Jim Bowen . " Say cheese! " là cụm từ người thợ ảnh nói để mọi người có vẻ như đang cười - giốn...