phrase

Photo courtesy Jon's pics . Nếu bạn nợ tiền ngân hàng, bạn ' in the red '. Ngoài ra, nếu một người hay một doanh nghiệp ...