economics

lợi nhuận quý 3 chưa bằng một nửa so với thời điểm này năm ngoái, giảm từ 9,2 tỉ usd xuống chỉ còn chưa tới 3,52 tỉ usd; phải đổi mới nhanh...