word

Sách miễn phí ngày Thứ Sáu lãi to. Photo courtesy Elvert Barnes . ' A red-letter day ' nghĩa là một ngày có chữ màu đỏ...