"Counting house" nghĩa là gì?

Làm việc ở phòng tài vụ, tha hồ đếm tiền... của người khác. Photo courtesy George Carter.

'Counting house' có từ count là hành động đếm, số đạt được sau khi đếm; vì thế cụm từ này nghĩa là phòng tài vụ.

Ví dụ
When Dave King is in his counting house, the figures he uses seldom add up.

The play opens with an anti-Semitic prologue by Machiavel, describing the wealthy Jew seated alone in his counting house before heaps and heaps of gold (đống vàng).

Junius Morgan, who became Peabody’s partner in 1854, later told how he found him one morning at the counting house looking sickly (uể oải) and rheumatic (mắc bệnh thấp khớp).

Phạm Hạnh

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục