Journey in Life: 05/28/15

Search This Blog

Thursday, May 28, 2015

Lướt sóng ra khơi

Heavy Seas. Photo courtesy Eric Kilby.

"Take a chance! The person who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare. The ‘sure thing’ boat never gets far from shore."
~ Dale Carnegie

Nắm lấy cơ hội! Người đi xa nhất thường là người sẵn sàng làm và dám làm. Con thuyền 'điều chắc chắn' chưa bao giờ đi quá xa bờ...

Popular Now