word

Đừng trông cậy vào đức tin*. Photo courtesy Gage Skidmore . 'Bank on' nghĩa là đặt niềm tin hay sự tin tưởng vào điều gì, trô...