Journey in Life: 06/11/15

Search This Blog

Thursday, June 11, 2015

"In favor of" nghĩa là gì?

Vẫn miệt mài giao báo. Photo courtesy Sludge G.

'In favor of' có từ favor là thiện ý, quý mến; và vì thế cụm từ này nghĩa có thiện cảm với ai/cái gì, ủng hộ, có lợi thế cho (to the advantage of); và nghĩa khác là thay thế bởi (to be replaced by).

Ví dụ
The final score was 25-16 in favor of Washington.

He stepped down as leader in favor of his rival.

Moberly newspaper dropping carriers in favor of postal delivery.

In this sense the European effort to end its conflagration (đám cháy lớn, xung đột lớn) shaped and prefigured (hình dung trước) the modern sensibility: it reserved judgment (phán đoán một cách dè dặt) on the absolute in favor of the practical and ecumenical (thống nhất giáo hội); it sought to distill order from multiplicity (đa dạng) and restraint (sự kiềm chế).

Phạm Hạnh

Khiếm khuyết đáng yêu

Child safe area in Tyre. Photo courtesy Julien Harneis.

I don't know a perfect person. I only know flawed people who are still worth loving.
~ John Green

Tôi không biết một người hoàn hảo. Tôi chỉ biết những người không hoàn thiện và vẫn đáng yêu.

Bài trước: Giữ thiện ý

Giữ thiện ý

Photo courtesy David Lowry.

"Your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts."
~ Buddha

Kẻ thù nguy hiểm nhất cũng không thể hại ta nhiều bằng những suy nghĩ mà ta không kiểm soát.


Bài trước: Suy nghĩ ít thôi

Popular Now