word

Santorini church. Photo courtesy Arian Zwegers . 'Put forward' nghĩa là đề xuất, trình bày, đưa ra, nêu ra (to state an idea ...