word

'Fratricidal rivalry' có từ fratricide là giết anh/chị/em và rivalry là sự kình địch, ganh đua; vì thế cụm từ này có thể được ch...

work

Above is a video of Robert Reich, an American political economist and professor who served in the administrations of Presidents Gerald...