word

Anh ấy rất siêng năng :) Photo courtesy Gage Skidmore . 'Money-grubber' có từ grub (+ about) là tìm kiếm một cách cần cù, siê...