Journey in Life: 05/23/16

Search This Blog

Monday, May 23, 2016

"Crooked as a fish hook" nghĩa là gì?

Money on a fish hook. Photo courtesy Tax Credits.

'Crooked as a fish hook' = crooked as a barrel of fish hooks; 'crooked as a dog's hind leg có từ crooked nghĩa là cong, oằn, vặn vẹo, xoắn, và nghĩa khác là không thẳng thắn, quanh co, không thật thà -> cong như lưỡi câu, cong như chân sau của con chó; cụm từ này nghĩa là rất không thành thật, không lương thiện, bất lương (very dishonest).

Ví dụ
The DOJ and the FBI are as crooked as a fish hook.

If all lawyers, who are crooked as a fish hook, were to be kicked out of the ABA, there would be ZERO lawyers.

Never mind that each of them is as crooked as a dog's hind leg and that they each were convicted of criminal acts.

Quartz is here with a handy sport-by-sport ranking to help you determine if the athletic activity you love is as crooked as a dog's hind leg.

Phạm Hạnh

Popular Now