Journey in Life: 06/05/16

Search This Blog

Sunday, June 5, 2016

Để trở thành nhà vô địch

Muhammad Ali vs. Ernie Terrell, Houston Astrodome, Houston, TX, 1967. Photo courtesy Cliff.

“I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.'”
~ Muhammad Ali

"Tôi ghét bất kỳ giây phút nào phải tập luyện, nhưng tôi nói, 'Đừng từ bỏ. Chịu gian khổ bây giờ và sống phần còn lại của cuộc đời như một nhà vô địch.'"

Gà trống gây xôn xao

A man proud of himself. Photo courtesy Procsilas Moscas.

He was like a cock who thought the sun had risen to hear him crow.
~ George Eliot

Anh ta như một con gà trống*, nghĩ rằng mặt trời đã mọc để nghe nó gáy.* cocky nghĩa là tự phụ, tự mãn, vênh váo

Popular Now